Kas yra laikoma komandiruote ir kaip yra skaičiuojamas komandiruotės laikas?  Kaip ji turi būti įforminama? Kokie turi būti dokumentai, pagrindžiantys komandiruotėje patirtas išlaidas ir kaip juos registruoti apskaitoje? Kaip apskaičiuojami dienpinigiai, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių? Kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos ir taikymo niuansai praktikoje?

Dažniausia ginčų tarp darbdavio ir darbuotojo priežastis – vėluojantis darbo užmokestis. VDI, per pirmąjį 2022 m. pusmetį, gavo net 4647 prašymus išnagrinėti darbo ginčus dėl apmokėjimo už darbą. Kokios pasekmės kyla darbdaviui, jeigu darbo santykių metu pavėlavo išmokėti darbo užmokestį? Kada išmokamas darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos, jeigu nutraukiama darbo sutartis? 

2022-07-01 įsigaliojo nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatyti kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte, suderintame su darbuotojo atstovais bei pakeičiantys išmokėjimo tvarką.

2022-08-01 įsigaliojo svarbus Darbo kodekso pakeitimas dėl darbdavio pareigos pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę. Jei darbuotojas komandiruojamas laikinai dirbti pagal darbdavio sudarytą sutartį su kitoje ES ar EEE valstybėje veikiančiu užsakovu, dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar dirbti kaip laikinasis darbuotojas, jam prieš išvykimą į komandiruotę turi būti papildomai pateikiama tam tikra informacija. Kokią informaciją ir kokia tvarka turi pateikti darbdavys komandiruojamam darbuotojui?

2022-09-01 įsigaliojo įsakymo Nr. 1K-291 nauja redakcija, reglamentuojanti dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje.

2022-11-01 įsigalioja DK pakeitimai, kuriais mažinamas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.

2023-06-01 įsigalioja ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.

2022-08-01 įsigaliojo kelių transporto kodekso bei transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisos, susijusios su naujos licencijos, krovinių vežimui transporto priemonėmis nuo 2,5 iki 3,5 tonos, rūšies atsiradimu, komandiravimo deklaracijomis, vairavimo trukmės viršijimu, transporto priemonių vairuotojų poilsio laiko netinkamu suskirstymu bei mobilių kelių darbuotojų darbo laiku ir jo apskaita, o taip pat  įsigaliojo ir ANK pakeitimai, įtvirtinantys atsakomybę ir sankcijas už minėtus pažeidimus.

Kas yra laikoma komandiruote, kaip yra skaičiuojamas komandiruotės laikas ir kaip ji turi būti įforminama? Ar galimas darbuotojo ir darbdavio susitarimas dėl dienpinigių mažinimo? Kokios komandiruotės išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį? Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai vykstama į keletą užsienio valstybių? Kada reikia susigrąžinti užsienyje sumokėtą PVM? Kaip mokėti įmonės vadovui, kai jis, savo poilsio metu būdamas komandiruotėje, dirbo?

Šiuos ir kitus aktualius klausimus analizuosime seminare ne tik teoriškai, bet pateiksime ir praktinių komandiruočių išlaidų apskaitymo ir apmokėjimo pavyzdžių.

Temos:

 • Naujausi teisės aktai, reglamentuojantys komandiruotes bei jų apskaitą 2022 m.
 • Neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiai 2022 m. 
 • Pavyzdžiai dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje.
 • Sąvokos: asmeninių poreikių tenkinimas, komandiruotė, stažuotė, kilnojamojo pobūdžio darbas.
 • Asmeninių poreikių tenkinimas ar komandiruotė?
  • apribojimai vadovams;
  • valdybų narių, tarybų narių, akcininkų išvykimas į užsienį;
  • individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių, mažųjų bendrijų narių išvykimas į užsienį;
  • VMI požiūris.
 • Darbuotojo stažuotė:
  • dokumentacija;
  • apmokėjimas;
  • darbo laiko apskaita.
 • Komandiruotė ar kilnojamojo pobūdžio darbas?
  • kada kurį pasirinkti;
  • dokumentacija;
  • apskaita;
  • apmokestinimas;
  • kilnojamojo pobūdžio darbo įforminimas, apmokėjimas ir dėl jo atsirandančios papildomos išlaidos ir kompensuojamų išmokų dydžiai;
  • apribojimai;
  • VMI požiūris.
 • Komandiruotės:
  • komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygos;
  • garantijos komandiruojamiems darbuotojams;
  • įsakymai dėl komandiruotės: siuntimas, keitimas, nutraukimas ir pratęsimas. Garantijos darbuotojams;
  • darbo laiko apskaita komandiruotės metu. Darbo grafiko keitimas. Darbas savaitgaliais komandiruotėje. Kai darbuotojas dirba ne visą darbo laiką;
  • įmonės vadovo darbo laiko apskaita komandiruotės metu;
  • kelionės laiko sąsaja su darbo laiku;
  • kelios komandiruotės tuo pačiu laikotarpiu: vieno darbdavio, kelių susijusių darbdavių, kelių nesusijusių darbdavių;
  • viena komandiruotė į kelias valstybes;
  • vienos dienos komandiruotė;
  • kai planuojama komandiruotė daugiau 30 dienų;
  • kai darbuotojas komandiruotėje susirgo arba buvo sulaikytas;
  • komandiruotės nukėlimas ir bilietų keitimas;
  • išvykimas į komandiruotę iš kitos valstybės;
  • komandiruotė, kai darbuotojas naudoja savo automobilį;
  • grįžimas iš komandiruotės;
  • dienpinigių apskaita ir mokėjimas. Dienpinigių apmokestinimas;
  • kai kitas subjektas komandiruotus darbuotojus išlaiko ir maitina;
  • kitos komandiruočių išlaidos:
   • kelionės išlaidos;
   • gyvenamojo ploto išlaidos;
   • išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
   • ryšio palaikymo išlaidos;
   • valiutos keitimo išlaidos;
   • kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas. Avansinės apyskaitos parengimas. Pirminių dokumentų pateikimas į finansinę apskaitą. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka finansinei apskaitai. Valiutos pirkimas ir pardavimas. Atsiskaitymai mokėjimo kortele.
 • Ilgalaikės komandiruotės.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas finansinėje apskaitoje.
 • Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.
 • Kilnojamojo pobūdžio darbo išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: