2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris yra ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.

Naujosios redakcijos įstatymas turi įtakos finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. Naujai priimti reglamentai – įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai paliečia ir kasdienes ūkines operacijas – nuo pirminių dokumentų išrašymo iki apskaitos registrų.

Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų ministerija parengė atmintinę „Dėl pelno nesiekiančių subjektų, kurioje pateikiamos įžvalgos dėl atskaitomybės rengimo reikalavimų, bei „Dėl grynųjų pinigų operacijų, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

2022-06-18 įsigaliojo nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”, nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

Svarbu paminėti, kad 2022-06-15 įsigaliojo VSAFAS pakeitimai, tokie kaip:

  •  12-asis ,,Ilgalaikis materialusis turtas”, kuriame papildyta, kad projektavimo darbų išlaidas sudaro ir techninės specifikacijos parengimo išlaidos, taip pat skyrius ,,Neatlygintinai gauto materialaus turto apskaita” papildytas naujomis nuostatomis.
  • 13-asis ,,Nematerialusis turtas”, kuriame pakeista, kad nematerialusis turtas turi būti vertinamas tikrąja verte, taip pat naujai išdėstytas skyrius: „Nematerialiojo turto vertinimas po pirminio pripažinimo“
  • 16-asis ,,Biologinis turtas” nebeliko nuostatų, įtvirtinančių ,,Mineralinių išteklių” reglamentavimą, taip pat pirminio pripažinimo metu biologinis turtas įvertinamas ir finansinėse ataskaitose parodomas tik tikrąja verte.
  • Naujasis 30-asis ,,Mineraliniai ištekliai”, kuriame nustatomi mineralinių išteklių grupavimo ir pirminio pripažinimo, vertinimo, mineralinių išteklių pokyčių apskaitos ir informacijos pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte reikalavimai.

2022-07-09 įsigaliojo įsakymo „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimai, pagal kuriuos ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 įvertinamas tikrąja verte.

Kaip konkrečioje įmonėje subalansuoti atsakomybes, kad apskaitos darbuotojai gebėtų suvaldyti procesus, nes kai kurių privalomų teisės aktų, kurie buvo nustatyti LR Vyriausybės, nebeliko. Kokius iki šiol galiojusius lokalius teisės aktus – apskaitos politiką, atskirų ūkinių operacijų reglamentus galime panaudoti ir po įvykusių pakeitimų, o kokius reikėtų atnaujinti? Kam tenka atsakomybė už naudojamų tvarkų atnaujinimą?

Temos

  • Pareigybių struktūros ir pareigybių aprašymų atnaujinimas.
  • Naujų tvarkų parengimas: inventorizacijų, darbo apmokėjimo, komandiruočių, papildomų išmokų, grynųjų pinigų judėjimo, apskaitos registrų.
  • Naujovės nuo 2022-06-15: 12-ojo, 13-ojo, 16-ojo VSAFAS pakeitimai.
  • Veiklos kontrolės taisyklių atnaujinimas.
  • Finansinės analizės poreikio nustatymas.