- 2 dienų seminaras -

Duomenų perkėlimas iš Įstaigos naudojamų apskaitos sistemų į FVAIS sukelia daug nesusipratimų, nes dalis informacijos išsibalansuoja . Be to, atsiranda būtinumas naudoti daugiau, o kartais ir kitokias, dimensijas. Jeigu likučiai įkelti nekokybiškai, tai tolimesnė apskaita FVAIS bus nekorektiška, atitinkamai nekorektiški duomenis iškeliaus į finansinę atskaitomybę ir į VSAKIS. Apskaitos tvarkymas FVAIS - taip pat iššūkis apskaitą tvarkantiems asmenims. Kaip suplanuoti lėšas, jas užsakyti, pergrupuoti, išleisti? Kaip atlikti pirkimus ir pardavimus, kaip atvaizduoti darbo užmokestį, atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis? Apskaityti turtą? Kaip atlikti pateiktos informacijos analizę ir formuoti ataskaitas FVAIS aptarsime seminaro metu.

Temos:

 • Pradinių likučių perkėlimo šablonai.
 • Perkeltų likučių patikrinimas ir pergrupavimas.
 • Sąmatos įkėlimas.
 • Sutarčių su partneriais įkėlimas.
 • Paslaugų pirkimo sąskaitų faktūrų įvedimas. Pirkimo sąskaitų registro formavimas.
 • Ateinančių laikotarpių sąnaudų perkėlimas į einamąjį laikotarpį.
 • Atsiskaitymai su tiekėjais per iždą, mokėjimo paraiškos formavimas ir teikimas. Sąmatos pergrupavimas.
 • Lėšų gavimas į banko sąskaitą. Mokėjimai iš banko sąskaitos.
 • Atsargų pirkimo sąskaitų faktūrų įvedimas.
 • Atsargų pergrupavimas, nurašymas į sąnaudas.
 • Pirkimai per atskaitingą asmenį. Avansinės apyskaitos formavimas. Atskaitingų asmenų registro formavimas.
 • Ilgalaikio turto kortelės formavimas.
 • Ilgalaikio turto pirkimas.
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Buhalterinės pažymos formavimas.
 • Ilgalaikio turto pergrupavimas.
 • Ilgalaikio turto perdavimas.
 • Ilgalaikio turto nuvertėjimas.
 • Tikrosios vertės rezervo formavimas, keitimas.
 • Ilgalaikio turto nurašymas.
 • Bibliotekų fondų apskaita.
 • Informacijos apie apskaičiuotą darbo užmokestį įkėlimas. NPD proporcijos.
 • Darbo užmokesčio išmokėjimas, atsiskaitymai su Sodra ir VMI.
 • Atostoginių rezervo formavimas.
 • Atostoginių apskaita ir išmokėjimas. Permokėtų atostoginių grąžinimas.
 • Nedarbingumo išmokos įkėlimas ir išmokėjimas.
 • Pardavimo sąskaitų faktūrų išrašymas. Pardavimų sąskaitų registro formavimas.
 • Įplaukos į banką.
 • Vidiniai pasiskolinimai. Lėšų atstatymas.
 • Apskaitos registrų, buhalterinių pažymų, ataskaitų perkėlimas į bylas pagal bylų nomenklatūrą.
 • Finansinių ataskaitų formų rengimas ir analizė, biudžeto vykdymo ataskaitos. Formų atidarymas.
 • Ataskaitų formavimas, filtrai.
 • Greiti klavišai. FVAIS priderinimas prie savo poreikių.