Apie kursus

Apskaitos politika – tai ne tik privalomas, bet ir naudingas įrankis įmonei, palengvinantis apskaitos tvarkymą, nes joje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika. Finansinės ataskaitos sudaromos pagal apskaitos sistemoje sukauptą informaciją, todėl apskaitos politikos taikymas palengvina registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūras siekiant apibendrinti informaciją apie įmonių ūkinę veiklą.

Tačiau tik tinkamai parengta apskaitos politika taps geru pagalbos instrumentu buhalteriui ar vadovui. Šių praktinių kursų metu ne tik įgysite žinių, tačiau ir susikursite individualią savo įmonės apskaitos politiką. Tam pasitelksime unikalų įrankį http://www.apskaitospolitika.lt/, o lektorius padės kūrimo procese.

 • Kam skirti įmonės apskaitos politikos kursai?

Įmonės apskaitos politikos rengimo kursai skirti: įmonių, įstaigų, organizacijų buhalterinės apskaitos specialistams, finansininkams, vadovams, verslo liudijimus turintiems, individualia veikla besiverčiantiems asmenims ir ūkininkams.

 • Kas turi turėti apskaitos politiką?

Apskaitos politiką privalo turėti ir įmonės ar įstaigos (juridiniai asmenys), ir ūkininkai arba pagal verslo liudijimus, individualios veiklos pažymas dirbantys žmonės (fiziniai asmenys).

Jau turite apskaitos politiką, tačiau reikalingas pakeitimas? O gal pakeitimus norite suderinti su kitais atsakingais asmenimis? Kursų metu ir  jiems pasibaigus, galėsite naudotis 1 mėnesio trukmės prisijungimu prie įrankio http://www.apskaitospolitika.lt/ savo apskaitos politikos atnaujinimui.

Dalyviai kursuose išmoks ir sužinos:

 • Kodėl būtina įmonėje, įstaigoje apskaitos politika.
 • Kas atsakingas už apskaitos politikos parengimą.
 • Kas galėtų sukurti apskaitos politiką.
 • Kas turi atsispindėti apskaitos politikoje.
 • Kada reikia atnaujinti apskaitos politiką.
 • Dalyviai kursų metu gaus dvigubą naudą: ne tik pagilins ar atnaujins turimas teorines žinias, tačiau ir praktiškai rengsite tik jūsų įmonei pritaikytą apskaitos politiką.

Temos:

 1. Bendrosios nuostatos ir bendra informacija.
 2. Teisės aktai ir reglamentai.
 3. Informacijos reikšmingumas.
 4. Finansinės ataskaitos, jų sudėtis, rengimas, susijusios ataskaitos.
 5. Bendrieji apskaitos principai.
 6. Klaidų taisymas.
 7. Pajamos: 
  • pripažinimas,
  • apskaitos dokumentai,
  • įvertinimas,
  • pateikimas finansinėse ataskaitose.
 8. Sąnaudos: 
  • pripažinimas,
  • apskaitos dokumentai,
  • įvertinimas,
  • pateikimas finansinėse ataskaitose.
 9. Ilgalaikis turtas: 
  • nematerialus,
  • materialus,
  • finansinis,
  • biologinis turtas,
  • investicijos į kitų įmonių akcijas.
 10. Trumpalaikis turtas: 
  • atsargos,
  • biologinis turtas,
  • gautinos sumos,
  • kitas trumpalaikis turtas,
  • pinigai ir jų ekvivalentai.
 11. Nuosavas kapitalas: 
  • sudėtis,
  • akcijų apskaita,
  • didinimas, mažinimas,
  • rezervai,
  • nepaskirstytas pelnas (nuostolis).
 12. Dotacijos ir subsidijos.
 13. Įsipareigojimai: 
  • ilgalaikiai,
  • trumpalaikiai.
 14. Atidėjiniai: 
  • pripažinimas,
  • sudarymas,
  • panaudojimas,
  • pateikimas finansinėse ataskaitose.
 15. Neapibrėžtieji įsipareigojimai.
 16. Po ataskaitiniai įvykiai.
 17. Pelno mokestis: 
  • ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio įsipareigojimai,
  • laikinieji skirtumai,
  • atidėtas pelno mokesčio įsipareigojimas ir turto pripažinimas.
 18. Segmentų atskleidimas.
 19. Pelno (nuostolio) ataskaita.
 20. Balansas.
 21. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
 22. Pinigų srautų ataskaita.
 23. Aiškinamasis raštas.