Kiekviena įmonė turi ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, kurių apskaita kelia nemažai klausimų:

 • Kaip teisingai grupuoti ilgalaikį turtą? 
 • Kaip nustatyti nusidėvėjimo ar amortizacijos normatyvus? 
 • Kaip registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje: įsigijimo savikaina ar perkainota verte? 
 • Kokie niuansai atsiranda parduodant ilgalaikį turtą? 
 • Kaip atskirti ar turtas valdomas lizingo nuomos būdu? 
 • Kokie skirtumai tarp finansinės ir mokestinės apskaitos?
 • Ar taikomos kokios nors lengvatos įsigijus ilgalaikį turtą?

Šis seminaras naudingas ir jau pažengusiems finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims atnaujinti turimas žinias apie ilgalaikio turto apskaitą ir mokesčių ypatumus, taip pat naujokams, kuriems būtina gauti bazinių žinių. Teorinės žinios bus praturtintos praktiniais pavyzdžiais.

Seminaras skirtas ilgalaikio turto finansinei ir mokestinei apskaitai. Aptarsime ką reglamentuoja verslo apskaitos standartai ir LR pelno mokesčio įstatymas šia tema.

Temos:

 • Ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos tvarka pagal 13-ąjį VAS „Nematerialusis turtas”.
 • Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos tvarka pagal 12-ąjį VAS „Ilgalaikis materialusis turtas”.
 • Kaip atskirti kada apskaitoje registruoti lizingą, kada veiklos nuomą.
 • Nuomojamo turto rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita.
 • Dotacijų ilgalaikiam turtui pripažinimas ir apskaita.
 • Dažniausiai pasitaikančios klaidos tvarkant IT apskaitą ir klaidų taisymo būdai pagal VAS.
 • Ilgalaikio turto kaina, nusidėvėjimas/amortizacija, remontas ir apribojimai pagal Pelno mokesčio įstatymą.
 • Pagrindiniai ilgalaikio turto apskaitos ir leidžiamų atskaitymų skirtumai pagal VAS ir PMĮ nuostatas.
 • Pelno mokesčio lengvatos, susijusios su ilgalaikiu turtu: investicinio projekto ir MTEP lengvata.