Seminaro tikslas supažindinti su apskaitos tvarkymo globos namuose ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

2021-09-01 įsigaliojo Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais nustatyta ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma per savaitę visiems švietimo pagalbos specialistams. Taip pat šiuo nutarimo pakeitimu nustatytos pailgintos atostogos socialinių paslaugų sričių specialistams, kuris įsigalios nuo 2022-01-01.

Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas. Nuo 2022-01-01 darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalės būti mokamos pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

Kiekvieno viešojo, kaip ir privataus, sektoriaus subjekto pareiga yra teisingai ir tikslingai vesti apskaitą bei parengti ir pateikti finansines ataskaitas. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, svarbu nuolat sekti VSAFAS pakeitimus ir vyraujančias taikymo tendencijas.

Jau kurį laiką taikomos net 5-ių pasikeitusių VSAFAS nuostatos, kurios kelia nemažai praktinio taikymo klausimų dėl: nuosavybės metodo taikymo, paramos gavimo informacijos atskleidimo bei konsoliduojamųjų/asocijuotųjų subjektų apibrėžimo ypatumų.


Seminare sužinosite:

 • Apskaitos tvarkymo ypatumus globos namuose;
 • Darbo užmokesčio naujoves;
 • Finansavimo sumų apskaitą ir derinimą VSAKIS;
 • Globotinių pinigų apskaitos ypatumus;
 • Pajamų kėlimo į FAR ataskaitas ir į VSAKIS ypatumus;
 • Kaip taisyti praėjusių laikotarpių klaidas;
 • Kontroliuojančiojo ir konsoliduojamų subjektų finansinių ataskaitų sujungimo ypatumus;
 • Apie įkeltų į VSAKIS duomenų analizės procedūras.

Temos:

 • LR socialinių paslaugų įstatymas. Finansinių išteklių valdymas valstybės globos namuose;
 • Finansavimo sumų apskaita. Pagrindinės dimensijos. Finansavimo sumų ataskaitos. Savų lėšų apskaita;
 • Globotinių pinigai: alimentai, pensijos, pašalpos;
 • Darbo užmokesčio nustatymo ir apmokestinimo ypatumai:
  • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas;
  • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
  • Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai; Darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; Darbo grafikų keitimas.
  • Minimalus darbo užmokestis ir bazinis dydis.
  • Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas.
  • Priemokų skirimo atvejai.
  • Premijų skirimo atvejai ir dydžiai.
  • Projektų darbo užmokestis.
  • NPD ir MNPD.
  • Sodros „grindys“ ir „lubos“. „Mažų atlyginimų“ papildomas apmokestinimas Sodros įmokomis.
  • Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai. Naujausi pakeitimai.
  • Įmokų profsąjungai už neprofsąjungų narius mokėjimas. Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
  • Nepanaudotų atostoginių nurašymas. Atostogų rezervo sudarymas.
  • Pensijiniai atidėjiniai.
  • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis. 
  • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
  • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
  • Išmokų darbuotojams atvaizdavimas konsolidavimo sistemoje VSAKIS.
  • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas skirtingiems atvejams. Pagrindinio ir papildomų darbų VDU apskaitos niuansai.
  • Kam apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje.
  • Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai.
  • Darbo apmokėjimas ekstremalių situacijų ir karantino metu;
  • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas.
  • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinės išmokos.
 • Atsargų apskaitos ypatumai;
 • Turto apskaita;
 • Pajamų apskaita (turto pardavimo pajamos, paslaugų suteikimo pajamos, finansavimo sumų pajamos);
 • Sąnaudų apskaita (sunaudotų atsargų sąnaudos, transporto sąnaudos, remonto ir eksploatavimo sąnaudos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos, kompensuojamos sąnaudos, komandiruočių sąnaudos);
 • Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas.
 • Finansinės atskaitomybės pateikimo naujovės.