Globos įstaigų veiklą reglamentuoja Socialinių paslaugų įstatymas. Įstaigoms yra itin aktualūs lėšų gavimo, tikslingo panaudojimo bei apskaitos aspektai. Kokių klausimų gali kelti gautų, perduotų ir grąžintų lėšų parodymas finansinėje atskaitomybėje? Kam teikti prioritetą ir kaip paskirstyti nepanaudotas pinigines socialinės paramos lėšas?

Darbo santykiai globos įstaigose reglamentuojami panašiai, kaip ir kitose įmonėse, tačiau jose yra daug netipinių skaičiavimo atvejų dėl darbo laiko švenčių bei poilsio dienomis, naktinio darbo, viršvalandinio darbo ir budėjimo. VDI nuolat pateikia išaiškinimų dėl praktinių darbo santykių situacijų. Tačiau globos įstaigose galima ir darbo santykių alternatyva – savanorių darbas. Ką svarbu žinoti, kad savanorių darbas nebūtų traktuojamas kaip nelegalių darbuotojų?

Aktualūs pakeitimai 2022 m.:

 • 2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas.
 • 2022-07-01 turėtų įsigalioti naujos redakcijos įsakymas Nr. A1-317, kuriuo nustatomos ilgalaikę, trumpalaikę ar dienos socialinę globą teikiančių darbuotojų minimalios darbo laiko sąnaudos.
 • 2022-08-01 turėtų įsigalioti Darbo kodekso pakeitimai, susiję su vaiko priežiūros atostogomis, nemokamomis atostogomis, nemokamu laisvu laiku darbuotojui.
 • 2022-07-01 įsigalioja nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius pagal numatytus kriterijus.
 • 2022-06-01 įsigalioja GPMĮ pakeitimai, kuriais padidinamas mėnesio NPD dydis, turintis įtakos NPD formulei, jos koeficientui.
 • 2022-11-01 turėtų įsigalioti Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas.
 • Seime yra užregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriuo siūloma panaikinti kompensacijas darbuotojams, dirbantiems kilnojamojo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą, bei 2023-06-01 turėtų įsigalioti analogiški VSDĮ pakeitimai.
 • VDI išaiškinimai dėl darbdavio ir darbovietės skaičiaus nustatymo, atostoginių skaičiavimo, pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai, bei specifinių premijų ir priedų išmokų atvejų.

Jau kurį laiką galioja įsakymas Nr. A1-704, kuris aktualus nustatant nusidėvėjimo terminus, priklausomai nuo turto naudojimo intensyvumo. Kaip tinkamai nustatyti nusidėvėjimo ar amortizacijos trukmę ir pagrįsti nukrypimus?

Seminaro tikslas – supažindinti su apskaitos tvarkymo globos įstaigose ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

Temos:

 • LR socialinių paslaugų įstatymas. Finansinių išteklių valdymas valstybės globos namuose.
 • Finansavimo sumų apskaita. Pagrindinės dimensijos. Finansavimo sumų ataskaitos. Savų lėšų apskaita. Finansavimo sumos ar pajamos?
 • Globotinių pinigai, išmokų vaikams skyrimo tvarka ir apskaita nuo 2022 m.
 • Darbo užmokesčio nustatymo ir apmokestinimo ypatumai: 
  • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
  • Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai; darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; darbo grafikų keitimas;
  • Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas;
  • Darbo užmokesčio nustatymas VšĮ;
  • Premijų skyrimo atvejai;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • Nedarbingumo apmokėjimas;
  • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis;
  • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas;
  • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos;
  • Dienpinigių apmokestinimas;
  • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas;
  • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinės išmokos.
 • Savanoriškas darbas – įforminimo ypatumai.
 • Atsargų apskaitos ypatumai.
 • Turto apskaita: turto grupių ir nusidėvėjimo normatyvų nustatymas.
 • Pajamų apskaita (turto pardavimo pajamos, paslaugų suteikimo pajamos, finansavimo sumų pajamos).
 • Sąnaudų apskaita (sunaudotų atsargų sąnaudos, transporto sąnaudos, remonto ir eksploatavimo sąnaudos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos, kompensuojamos sąnaudos, komandiruočių sąnaudos).
 • Gautos paramos panaudojimas ir informacijos atskleidimas.
 • Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas.
 • Finansinės atskaitomybės aktualijos.