Seminaro tikslas supažindinti su apskaitos tvarkymo globos namuose ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.


Seminare sužinosite:
•    Apskaitos tvarkymo ypatumus globos namuose;
•    Naujausius 11 VSAFAS „Sąnaudos“ pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2020-01-01;
•    Darbo užmokesčio naujoves nuo 2020-01-01;
•    Finansavimo sumų apskaitą ir derinimą VSAKIS;
•    Globotinių pinigų apskaitos ypatumus;
•    Pajamų kėlimo į FAR ataskaitas ir į VSAKIS ypatumus;
•    Kaip taisyti praėjusių laikotarpių klaidas;
•    Kontroliuojančiojo ir konsoliduojamų subjektų finansinių ataskaitų sujungimo ypatumus;
•    Apie įkeltų į VSAKIS duomenų analizės procedūras.

Temos:

 • LR socialinių paslaugų įstatymas. Finansinių išteklių valdymas valstybės globos namuose;
 • Finansavimo sumų apskaita. Pagrindinės dimensijos. Finansavimo sumų ataskaitos. Savų lėšų apskaita;
 • Globotinių pinigai: alimentai, pensijos, pašalpos;
 • Darbo užmokesčio nustatymo ir apmokestinimo naujovės nuo 2020-01-01:
  • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas;
  • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
  • Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai; Darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; Darbo grafikų keitimas.
  • Darbo užmokesčio sudėtis; pastovioji ir kintamoji dalys, priedai, priemokos, premijos.
  • Darbo užmokesčio apmokestinimas („Sodros“ įmoka, GPM);
   Atostoginių kaupimai. Atostogų dienų ir atostoginių apskaičiavimas; Pensijinių kaupinių apskaičiavimas; Atsiskaitymai su darbuotojais, „Sodra“, VMI.
  • Pensijiniai atidėjiniai.
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaita;
  • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
  • Darbo apmokėjimas ekstremalių situacijų ir karantino metu;
  • Informacijos apie su darbo santykiais susijusias išmokas pateikimas finansinės atskaitomybės formose.
 • Atsargų apskaitos ypatumai;
 • Turto apskaita;
 • Pajamų apskaita (turto pardavimo pajamos, paslaugų suteikimo pajamos, finansavimo sumų pajamos);
 • Sąnaudų apskaita (sunaudotų atsargų sąnaudos, transporto sąnaudos, remonto ir eksploatavimo sąnaudos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos, kompensuojamos sąnaudos, komandiruočių sąnaudos);
 • Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas.