Seminaro tikslas supažindinti su apskaitos tvarkymo globos namuose ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

Svarbu žinoti, kad Vyriausybė nuo 2021-01-01 padidino MMA, kuris turės įtakos darbuotojų atlyginimams, mėnesio NPD, metinio NPD apskaičiavimui, neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams. Nuo 2021 m. keisis ir NPD apskaičiavimo tvarka, nes nuo 2021-01-01  bus taikoma nauja NPD ir MNPD formulės.

Taip pat kiekvieno viešojo, kaip ir privataus, sektoriaus subjekto pareiga yra teisingai ir tikslingai vesti apskaitą bei parengti ir pateikti finansines ataskaitas. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, svarbu nuolat sekti VSAFAS pakeitimus ir vyraujančias taikymo tendencijas. 

Nuo 2020-11-28 iki 2020-12-09 įsigaliojo net 5-ių VSAFAS pakeitimai. Keičiamas viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamos subjekto mažumos dalies apibrėžimas, nuosavybės metodo taikymas, paramos gavimo informacijos atskleidimas bei konsoliduojamųjų/asocijuotųjų subjektų apibrėžimas.


Seminare sužinosite:

 • Apskaitos tvarkymo ypatumus globos namuose;
 • Darbo užmokesčio naujoves nuo 2021-01-01;
 • Finansavimo sumų apskaitą ir derinimą VSAKIS;
 • Globotinių pinigų apskaitos ypatumus;
 • Pajamų kėlimo į FAR ataskaitas ir į VSAKIS ypatumus;
 • Kaip taisyti praėjusių laikotarpių klaidas;
 • Kontroliuojančiojo ir konsoliduojamų subjektų finansinių ataskaitų sujungimo ypatumus;
 • Apie įkeltų į VSAKIS duomenų analizės procedūras.

Temos:

 • LR socialinių paslaugų įstatymas. Finansinių išteklių valdymas valstybės globos namuose;
 • Finansavimo sumų apskaita. Pagrindinės dimensijos. Finansavimo sumų ataskaitos. Savų lėšų apskaita;
 • Globotinių pinigai: alimentai, pensijos, pašalpos;
 • Darbo užmokesčio nustatymo ir apmokestinimo naujovės nuo 2021-01-01:
  • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas;
  • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
  • Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai; Darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; Darbo grafikų keitimas.
  • Minimalus darbo užmokestis ir bazinis dydis.
  • Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas.
  • Priemokų skirimo atvejai.
  • Premijų skirimo atvejai ir dydžiai.
  • Projektų darbo užmokestis.
  • NPD ir MNPD nuo 2021 m..
  • Sodros „grindys“ ir „lubos“. „Mažų atlyginimų“ papildomas apmokestinimas Sodros įmokomis.
  • Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai. Naujausi pakeitimai.
  • Įmokų profsąjungai už neprofsąjungų narius mokėjimas. Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
  • Nepanaudotų atostoginių nurašymas. Atostogų rezervo sudarymas.
  • Pensijiniai atidėjiniai.
  • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis. 
  • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
  • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
  • Išmokų darbuotojams atvaizdavimas konsolidavimo sistemoje VSAKIS už 2020 metus.
  • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas skirtingiems atvejams. Pagrindinio ir papildomų darbų VDU apskaitos niuansai.
  • Kam apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje.
  • Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai.
  • Darbo apmokėjimas ekstremalių situacijų ir karantino metu;
  • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas.
  • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinės išmokos.
 • Atsargų apskaitos ypatumai;
 • Turto apskaita;
 • Pajamų apskaita (turto pardavimo pajamos, paslaugų suteikimo pajamos, finansavimo sumų pajamos);
 • Sąnaudų apskaita (sunaudotų atsargų sąnaudos, transporto sąnaudos, remonto ir eksploatavimo sąnaudos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos, kompensuojamos sąnaudos, komandiruočių sąnaudos);
 • Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas.
 • Finansinės atskaitomybės pateikimo naujovės.