Duomenų perkėlimas iš įstaigos naudojamų apskaitos sistemų į FVAIS sukelia daug nesusipratimų, nes dalis informacijos išsibalansuoja. Be to, atsiranda būtinumas naudoti daugiau, o kartais ir kitokias dimensijas. Jeigu likučiai įkelti nekokybiškai, tai tolesnė apskaita FVAIS bus nekorektiška, atitinkamai nekorektiški duomenys iškeliaus į finansinę atskaitomybę ir į VSAKIS.

Kursų metu sužinosite atsakymus į šiuos ir kitus Jums aktualius klausimus:

 • Kaip suplanuoti lėšas, jas užsakyti, pergrupuoti, išleisti?
 • Kaip atlikti pirkimus ir pardavimus?
 • Kaip parodyti darbo užmokestį, atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis?
 • Kaip apskaityti turtą?
 • Kaip atlikti pateiktos informacijos analizę ir formuoti ataskaitas FVAIS?

Praktinio seminaro metu lektorė didžiąją dalį laiko skirs išsamiai FVAIS apžvalgai, kurios metu pateiks konkrečius pavyzdžius, nuorodas kur ir kokie duomenys turi būti perkelti bei kaip tinkamai užregistruoti atitinkamas operacijas sistemoje.  

Temos:

 1. Finansavimo sumų apskaitininko operacijos: 
  • Biudžetinių lėšų sąmatos įkėlimas (VBAMS);
  • Nebiudžetinių lėšų sąmatos įkėlimas;
  • Paraiškos formavimas;
  • Asignavimų gavimas;
  • Kitų finansavimo sumų gavimas;
  • Finansavimo sumų pergrupavimas;
  • Sąsaja su pinigų srautais;
  • Kasinių išlaidų apskaita;
  • Vidiniai pasiskolinimai, lėšų atstatymas;
  • Finansavimo pajamų pripažinimas;
  • Finansavimo sumų pažymos formavimas;
  • Finansavimo sumų formų parengimas;
  • Filtravimas, funkcijų klavišai;
  • Apskaitos registrai;
  • Banko operacijos.
 2. Ilgalaikio turto apskaitininko operacijos: 
  • Ilgalaikio turto pirkimas ir apmokėjimas. Skirtingų dimensijų rinkinių taikymas;
  • PVM nuo ilgalaikio turto pirkimo, remonto;
  • Filtravimas, funkcijų klavišai;
  • Ilgalaikio turto įvedimas į eksploataciją, pergrupavimas;
  • Nusidėvėjimo skaičiavimas;
  • Apskaitos registrai;
  • Ilgalaikio turto koregavimo operacijos;
  • Ilgalaikio turto įkeltų duomenų analizė;
  • Bibliotekų fondų apskaita.
 3. Atsargų apskaitininko operacijos: 
  • Filtravimas, funkcijų klavišai;
  • Atsargų grupės, kortelės;
  • PVM perkant ir parduodant atsargas. Skirtingų dimensijų rinkinių taikymas;
  • Atsargų pirkimas ir apmokėjimas;
  • Atsargų sunaudojimas: į sąnaudas, dėl kito turto kūrimo;
  • Vieno cento uždarymas;
  • Ūkinio inventoriaus perdavimas naudojimui;
  • Kuro apskaita;
  • Operacijų sąsaja su finansavimo sumomis ir savo lėšomis;
  • Vidiniai pasiskolinimai, lėšų atstatymas: įtaka atsargų apskaitai;
  • Atsargų pergrupavimas;
  • Apskaitos registrai;
  • Koregavimo operacijos: kaip anuliuoti pirkimo dokumentą, kaip panaikinti sunaudojimą, kaip užpajamuoti į 0 klasę.
 4. Paslaugų pirkimo apskaitininko operacijos: 
  • Filtravimas, funkcijų klavišai;
  • Pirkimų dokumentų įvedimas, anuliavimas;
  • Sutarčių įtaka pirkimo dokumentų registravimui;
  • Sąmatos likučių įtaka pirkimo dokumentų registravimui;
  • Dimensijų rinkinių šablonai;
  • Ateinančių laikotarpių sąnaudos;
  • Pirkimo PVM;
  • Apskaitos registrai;
  • Filtravimas, funkcijų klavišai;
  • Vidiniai pasiskolinimai ir lėšų atstatymas;
  • Finansavimo pajamų pripažinimas, koregavimo operacijos.
 5. Projekto apskaitininko operacijos: 
  • Filtravimas, funkcijų klavišai;
  • Pirkimai, apmokėjimai;
  • Pardavimai, apmokėjimai;
  • Vidiniai pasiskolinimai, lėšų atstatymas;
  • Darbo apmokėjimo šablonai;
  • Dokumentų kopijavimas;
  • Atsargų apskaita: ūkinio inventoriaus, kuro, reprezentacijos, kitų atsargų;
  • Ilgalaikio turto apskaita;
  • Apskaitos registrai;
  • Pirkimo PVM;
  • Filtravimas, funkcijų klavišai;
  • Finansavimo pajamų pripažinimas, koregavimo operacijos;
  • Finansavimo prašymas, gavimas, panaudojimas, perdavimas, grąžinimas.
 6. Finansinės atskaitomybės parengimas. Analizė: 
  • Bandomieji balansai pagal dimensijas;
  • Formos ir ataskaitos;
  • Filtravimas, funkcijų klavišai;
  • Finansavimo pajamų pripažinimas;
  • Metų uždarymo operacijos: pajamos, sąnaudos, finansavimo sumos, sukauptos gautinos sumos;
  • Periodų uždarymas.
 7. Kasininko operacijos: 
  • Filtravimas, funkcijų klavišai;
  • Apskaitos registrai;
  • Kasos pradinių likučių įkėlimas;
  • Įplaukų registravimas;
  • Išlaidų registravimas;
  • Dimensijų patikrinimas;
  • Inventorizacijos aprašas.
 8. Darbo užmokesčio apskaitininko operacijos: 
  • Filtravimas, funkcijų klavišai;
  • Apskaitos registrai;
  • Darbo užmokesčio priskaitymas pagal dimensijas;
  • Atsiskaitymai su VMI ir „Sodra“, pagal vykdomuosius raštus ir su profsąjungomis;
  • Išmokėjimai darbuotojams: darbo užmokesčio, nedarbingumo pašalpų, atostoginių, kitų pašalpų, išmokų, kompensacijų;
  • Vidiniai pasiskolinimai ir lėšų atstatymas.