Viešojo sektoriaus atskaitomybės ir Finansinės apskaitos įstatymai numato, kad kai apskaita tvarkoma centralizuotai, įstaigos vadovas privalo pateikti Apskaitos tarnybai reikalingą informaciją apie savo vadovaujamos įstaigos ūkines operacijas ir ūkinius įvykius bei turi patvirtinti finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tačiau tam, kad būtų gerai atliktos visos minėtos funkcijos, reikia gerai išmanyti finansų valdymą ir finansinę apskaitą bei vykdyti finansų kontrolę, už kurią yra atsakinga tiek pati įstaiga, tiek centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas bei jo paskirti centralizuotos apskaitos įstaigos darbuotojai.

Temos:

1 DIENA. Centralizuotas viešojo sektoriaus subjektų apskaitos organizavimas
 • Finansinės apskaitos organizavimo sutarties nuostatų įgyvendinimas;
 • Apskaitos duomenų likučių perdavimas centralizuotai apskaitos tarnybai;
 • Apskaitos politika ir sąskaitų planas: jų keitimas, atnaujinimas, vykdymas;
 • Finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei kitų ataskaitų parengimas;
 • Biudžetų sąmatų rengimas ir keitimas;
 • Centralizuotos apskaitos įstaigos pareigos ir atsakomybė tvarkant apskaitą;
 • Informacijos apie pajamas ir sąnaudas pateikimas ir duomenų kontrolė;
 • Pirminių apskaitos dokumentų judėjimas, kontrolė, taisymas, pasirašymas, saugojimas;
 • Įstaigos vadovo ir jo paskirtų atsakingų asmenų teisės, pareigos, funkcijos ir atsakomybė dėl apskaitos organizavimo. Įstaigos darbuotojų atliekamų funkcijų korekcija dėl perėjimo prie centralizuotos apskaitos;
 • VSAKIS: duomenų teikimas, tvirtinimas, koregavimas, atsakomybė;
 • Vidaus kontrolės įgyvendinimas. Valdymo apskaitos atskyrimas nuo finansinės apskaitos;
 • Informacijos perdavimo centralizuotam finansinės apskaitos tvarkytojui organizavimas.

2. DIENA. Apskaitos dokumentai ir registrai:

 • Apskaitos dokumentų judėjimas, pateikimo ir apdorojimo terminai;
 • Buhalterinės pažymos;
 • Turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atlikimo ypatumai;
 • Mokesčių ir socialinių įmokų mokėjimas ir kontrolė;
 • Ūkinių operacijų registravimas nebalansinėse sąskaitose;
 • Informacijos apie dimensijas perdavimas;
 • Turto ir gautinų sumų nuvertėjimas ir nuvertėjimo panaikinimas;
 • Informacijos apie partnerius ir sutartis pateikimas;
 • Informacijos apie atsargų apyvartą pateikimas;
 • Nuosavybės metodo įtakos nustatymas ir registravimas;
 • Tikrosios vertės nustatymas ir registravimas;
 • Amortizuotos savikainos skaičiavimas;
 • Biologinio turto apskaitos ypatumai;
 • Mokėjimų vykdymas;
 • Skolų senaties žiniaraščių rengimas.

3. DIENA. Darbo santykių įgyvendinimas:

 • Darbo sutarčių vykdymas. Informavimas apie darbo santykių ir sąlygų keitimą;
 • Darbo apmokėjimo organizavimas ir vykdymas. Darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių rengimas ir perdavimas centralizuotai apskaitos tarnybai;
 • Informavimas apie nedarbingumo laikotarpius it kitus neatvykimus į darbą;
 • Komandiruočių, darbo kelyje, kilnojamojo pobūdžio ir lauko sąlygomis apskaitos organizavimas;
 • Asmens duomenų apsaugos procedūrų vykdymas;
 • Atostoginių rezervo ir pensijinių atidėjinių apskaita.