Apie mokymus

Tikrai ne naujiena, kad Lietuvoje galiojantys įstatymai įpareigoja verslo įmones savo apskaitą tvarkyti taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal verslo apskaitos standartus (VAS) arba tarptautinius apskaitos standartus. Visgi didžioji dalis įmonių renkasi nacionalinius – verslo apskaitos standartus, kuriuose, priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, verslo operacijų, gali būti nurodytos apskaitos ir vertinimo metodų alternatyvos, kai reikia pasirinkti vieną tinkamiausią apskaitos metodą.

Finansinio turto ir įsipareigojimų apskaita (18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 19-asis VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“, 20-asis VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“, 31-asis VAS „Atlygis darbuotojui“)

Temos

 1. 18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“:
  • Finansinio turto pripažinimas ir klasifikavimas;
  • Finansinio turto apskaitos būdai;
  • Finansinio turto nuvertėjimas ir nurašymas;
  • Finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir klasifikavimas;
  • Finansinių įsipareigojimų apskaitos būdai;
  • Finansinių įsipareigojimų nurašymas.
 2. 19-asis VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“:
  • Atidėjinių pripažinimas (požymiai ir vertinimas);
  • Atidėjinių koregavimas ir nurašymas;
  • Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto samprata ir informacijos pateikimas;
  • Koreguojantys ir nekoreguojantys poataskaitiniai įvykiai.
 3. 20-asis VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“:
  • Kriterijai, kuriais atskiriama finansinės ir veiklos nuomos sutartys;
  • Lizingo gavėjo apskaita: turto įsigijimo, paruošimo  naudojimui išlaidos, palūkanų ir mokėtinų sumų apskaita;
  • Veiklos nuomos ir panaudos išlaidų apskaita.
 4. 31-asis VAS „Atlygis darbuotojui“:
  • Atlygio darbuotojui klasifikavimas: trumpalaikis, ilgalaikis, akcijų verte pagrįstas atlygis ir išeitinė išmoka;
  • Atostoginių kaupinių apskaita;
  • Metinių premijų darbuotojams apskaita;
  • Ilgalaikio atlygio darbuotojui skyrimo atvejai: apibrėžtų įmokų ir išmokų planų apskaitos principai;
  • Atlygio darbuotojui akcijomis apskaita;
  • Išeitinių išmokų apskaita.
 5. Atliekų laikymas, rūšiavimas ženklinimas.
 6. Atliekų tvarkymo apskaita.
 7. ENTP tvarkytojams aktualių kontrolinių klausimynų patarimas.
 8. Pasiruošimas patikrinimui.