2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris yra ne vienintelis pakeistas finansinę apskaitą reglamentuojantis teisės aktas.

Siekiant suderinti nuostatas su FAĮ, įsigaliojo nemažai teisės aktų pakeitimų, tokių kaip:

Kokius iki šiol galiojusius lokalius teisės aktus – apskaitos politiką, atskirų ūkinių operacijų reglamentus galime panaudoti ir po įvykusių pakeitimų? Kaip tinkamai organizuoti vidaus kontrolę? Kaip konkrečioje įmonėje subalansuoti atsakomybes, kad apskaitos darbuotojai gebėtų suvaldyti procesus, nes kai kurių privalomų teisės aktų, kurie buvo nustatyti LR Vyriausybės, nebeliko. 

Temos:

 • Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
 • Apskaitos politika, sąskaitų planas, vidaus apskaita.
 • Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas:
  • Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai;
  • Specialiosios paskirties apskaitos dokumentai;
  • Apskaitos dokumentų informacija (rekvizitai);
  • Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo formos ir terminų keitimas;
  • Klaidų taisymas ir dokumentų atkūrimas, saugojimas.
 • Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
 • Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai:
  • Didžioji knyga;
  • Reikalavimai apskaitos registrų įrašams;
  • Registrų pasirašymas ir klaidų taisymas.
 • Inventorizacija: privaloma ir laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė.
 • Finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistema, būtini reikalavimai.
 • Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
 • Nauji reikalavimai apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.
 • Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Funkcijų ir atsakomybių atskyrimas tarp vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens. Naujos vadovo su apskaita susijusios funkcijos ir atsakomybės.
 • Keičiami verslo apskaitos standartai ir pelno nesiekiantiems subjektams bei religinėms bendruomenėms.
 • Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai (buvo ĮFAĮ):
  • Vadovo pareigos;
  • Ataskaitų pasirašymo privalomumas;
  • JAR pateiktų finansinių ataskaitų kokybės stebėsena.
 • Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo pakeitimai.
 • Viešųjų įstaigų, Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų įstatymų pakeitimai.
 • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Turto perkainojimas, ribojimas skirstyti paskirstytinąjį pelną.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktus ir jų pakeitimus: 

Nuo 2022-05-01 neteko galios: