2022 m. įsigalioję ar priimti įstatymai ir juos lydintys norminiai aktai įtvirtino reikšmingus pokyčius bei naujas taisykles, aktualias sudarant finansinę atskaitomybę:

 • Naujasis FAĮ ir jo praktinis taikymas.
 • AVNT rekomendacijos dėl vidaus tvarkų parengimo ir taikymo.
 • Akcinių bendrovių įstatymo įtaka finansinių ataskaitų rengimui.
 • Inventorizacijos dokumentacija ir parodymas apskaitoje.
 • LR Įmonių atskaitomybės įstatymo taikymas.
 • Bendrieji finansinių ataskaitų parengimo reikalavimai. 
 • Įmonės padėties dėl karo veiksmų Ukrainoje bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas aiškinamajame rašte.
 • Mokestinių pagalbos priemonių taikymas.
 • AVNT parengė Finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos 2023 m. gaires. Gairėse nustatyta, kad AVNT 2023 m. atliks Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų pelno nesiekiančių juridinių asmenų – labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, asociacijų - 2022 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėseną. 

Seminaro metu taip pat aptarsime ir 2023 m. įsigaliojusius teisės aktų pokyčius, darančius įtaką darbo užmokesčio skaičiavimui ir apmokestinimui, tokius kaip:

 • Nuo 2023-01-01 padidėjo MMA ir MVA, turintys įtakos nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams, taip pat neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.
 • 2023-01-01 įsigaliojo GPMĮ pakeitimai dėl taikomo mėnesio NPD apskaičiavimo formulės asmenims, kurių mėnesio pajamos neviršija 1926 Eur bei padidintas taikomas mėnesio NPD dydis riboto darbingumo asmenims.
 • 2023-01-01 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, kuriais sudarytos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos, įtvirtintos neperleidžiamos 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogos abiem tėvams, o taip pat suteikiama galimybė tėvystės atostogas skaidyti į dvi dalis.
 • Nuo 2023-01-01 naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad VMI yra parengusi mokesčių mokėtojų stebėsenos planus, kuriuose numatyti pagrindiniai VMI prioritetai 2023 m. Išsamiau dr. M. Endrijaičio 2022-12-20 pranešimo (video) įraše.

 • PVM atotrūkio mažinimas ir įvairių pažeidimų PVM srityje, tokių kaip nepagrįsta PVM atskaita, nepagrįstas lengvatinių ir nulinio PVM tarifo taikymas;
 • pajamų natūra identifikavimas;
 • mokestinių nuostolių perkėlimas;
 • dividendų, ypatingai užsienio juridiniams asmenims, išmokėjimas.

Finansinių ataskaitų rengimas už praėjusius 2022 m. žada darbingą laikotarpį, tačiau šis etapas svarbus dar ir tuo, kad iki finansinių ataskaitų parengimo bei jų patvirtinimo dar turime laiko pasirengti įmonės vidaus tvarkas pagal naująjį FAĮ, kurios įtvirtina atsakomybės, kontrolės priemones bei būtinas rizikų mažinimo procedūras. Išnaudokime šį laikotarpį produktyviai, o taupant laiką – pasinaudokite mūsų parengtais tvarkų šablonais.

Temos:

 • Teisės aktai, darantys įtaką 2022 m. finansinės atskaitomybės sudarymui:
  • Finansinės apskaitos ir Įmonių atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2022 m. finansines ataskaitas.
  • Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų taikymas rengiant 2022 m. finansines ataskaitas.
  • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2022 m. finansinę atskaitomybę.
  • Finansinių ataskaitų stebėsena.
  • Vidaus tvarkos, įgyvendinant FAĮ įstatymo reikalavimus.
  • Akcinių bendrovių įstatymo įtaka finansinių ataskaitų rengimui.
  • Inventorizacijos dokumentacija ir parodymas apskaitoje.
  • Įmonės padėties dėl karo veiksmų Ukrainoje bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas aiškinamajame rašte.
  • Valstybės pagalbos priemonės ir jų apmokestinimas (pelno mokesčiu ir PVM) bei įtaka mokėtiniems dividendams.
  • Iš valstybės gautų finansinės paramos bei lengvatų apskaita ir parodymas finansinėse ataskaitose.
  • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas.
  • Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą.
  • Mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?
 • Aktualūs klausimai rengiant finansines ataskaitas:
  • Mokesčių administravimo įstatymas. Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Duomenų teikimo prievolės mokesčių administratoriui.
  • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas.
  • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas.
  • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
  • VMI kliento profilis.
  • VMI ankstyvojo perspėjimo sistema.
 • Ūkio subjektų stebėsena:
  • Atrankos kriterijai mokestiniams patikrinimams.
  • Darbo inspekcijos taikomi rizikingumo vertinimo kriterijai.
  • Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę.
  • JANGIS ir JADIS – kokią informaciją privalome pateikti?
 • Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Komandiruočių sąnaudos, kilnojamojo pobūdžio darbas.
  • Skolos ir beviltiškos skolos.
  • Neapmokestinamos pajamos.
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių).
  • Dividendų apmokestinimas 2022 m.
  • Atidėtų pelno mokesčių pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose.
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas.
  • Mokestinių nuostolių perkėlimas.
  • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus.
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika.
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM tarifų taikymas 2022-2023 m.
  • Neapmokestinamosios pajamos.
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas (butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos.
  • Metinės GPM312 deklaracijos pildymas už 2022 m.
  • Galimi darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2023 m. (MMA, NPD pasikeitimai, komandiruočių sąnaudos, kompensacijos už kilnojamojo pobūdžio darbą panaikinimas, VSD skaičiavimas).
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais.
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymas.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM.
  • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos.
  • PVM ir metinė PVM deklaracija.
  • Elektroninė prekyba 2022 m., vieno langelio OSS sistema.
  • Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas 2022 m.
  • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo.
  • PVM naujovės nuo 2022 m. ES reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų.
  • Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų.
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais.
 • Darbo užmokesčio naujienos:
  • 2022 ir 2023 darbo kodekso pakeitimai.
  • Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir nuorodos į vidaus tvarkų nuostatas.
  • Darbuotojų supažindinimas su darbo laiko ir darbo užmokesčio dokumentais.
  • Darbo užmokesčio skaičiavimo ir kompensacijų skyrimo klausimai.

Dovana!

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 4 dovanas!

 • Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus atnaujintą darbo užmokesčio skaičiuoklę Excel formatu, kurios vertė 70 Eur + PVM.
 • „Naudingų skaičių rinkinį“ PDF formatu (dovanos vertė - 40 Eur), kurį sudaro:
  • Naudingų skaičių lentelė, kurioje pateikiame buhalterio darbui aktualius dydžius, koeficientus ir tarifus.
  • Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2021 m. patogiam mokesčio deklaravimui.
  • Ir kiti naudingi skaičiai.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: