Seminaras aktualus valstybės tarnautojams, valstybės ir savivaldybių institucijų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditoriams, finansininkams, buhalteriams.

Seminaro tikslas yra supažindinti su finansavimo sumų ir grynojo turto apskaitos tvarkymu bei informacijos apie finansavimo sumas ir grynąjį turtą pateikimo finansinėje atskaitomybėje pagal VSAFAS tvarka.

Seminaro uždaviniai: 

 1. Supažindinti klausytojus su finansavimo sumų pripažinimo kriterijais.
 2. Išaiškinti finansavimo sumų ir grynojo turto apskaitą.
 3. Išaiškinti tikrosios vertės metodo taikymą. Išaiškinti nuosavybės metodo taikymą.
 4. Išaiškinti duomenų apie finansavimo sumas ir grynąjį turtą perkėlimo į finansinės atskaitomybės formas tvarką.
 5. Išnagrinėti finansavimo sumų pergrupavimo ir atstatymo atvejus.
 6. Išnagrinėti operacijų derinimo procedūras dėl finansavimo sumų ir spec. programų lėšų VSAKIS sistemoje.

Išklausę seminarą klausytojai:

 1. žinos finansavimo sumų ir grynojo turto apskaitą;
 2. žinos tikrosios vertės metodo taikymo it nuosavybės metodo taikymo atvejus;
 3. susipažins su duomenų apie finansavimo sumas ir grynąjį turtą perkėlimo į finansinės atskaitomybės formas tvarka;
 4. žinos finansavimo sumų pergrupavimo ir atstatymo atvejus;
 5. mokės atlikti operacijų derinimo procedūras dėl finansavimo sumų ir spec.programų lėšų VSAKIS sistemoje. 

Temos:

 • Finansavimo sumų gavimas, pergrupavimas ir grąžinimas.
 • Finansavimo sumų panaudojimas.
 • Finansavimo sumų perdavimas.
 • Tikrosios vertės registravimas apskaitoje.
 • Nuosavybės metodo taikymas.
 • Projektų lėšų registravimas apskaitoje.
 • Specialiųjų programų lėšų registravimas apskaitoje.
 • Kitų savų lėšų registravimas apskaitoje.
 • Grynojo turto registravimas apskaitoje.
 • Operacijų derinimas VSAKIS sistemoje.

Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.