Darbo užmokestis neapsiriboja vien tik tipiniu mėnesinės algos apskaičiavimu. Neretai pasitaiko specifinių situacijų, kai būtina žinoti, kaip apskaičiuojamas VDU pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai, kai darbuotojas dirba pagal individualų darbo laiko režimą, ne visą darbo laiką, kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, kaip teisingai vesti faktiškai dirbto laiko apskaitą ir įrodymų dokumentaciją bei gilintis į naujai iškylančias situacijas.

Dažniausia ginčų tarp darbdavio ir darbuotojo priežastis – vėluojantis darbo užmokestis. VDI, per pirmąjį 2022 m. pusmetį, gavo net 4647 prašymus išnagrinėti darbo ginčus dėl apmokėjimo už darbą. Kokios pasekmės kyla darbdaviui, jeigu darbo santykių metu pavėlavo išmokėti darbo užmokestį? Kada išmokamas darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos, jeigu nutraukiama darbo sutartis? Kada mokami atostoginiai ir ką daryti, jeigu atostogos jau prasidėjo, o atostoginiai vis dar neišmokėti?

Aktualūs klausimai ir pakeitimai 2022 m.:

 • 2022-11-01 įsigalioja DK pakeitimai, kuriais mažinamas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Nuo 2023-01-01 naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka. 
 • 2023-01-01 įsigalioja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudaromos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos, o taip pat  įtvirtinamos neperleidžiamos 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogos abiem tėvams.
 • 2022-10-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, detaliau reglamentuojantys prastovų paskelbimo ir atšaukimo tvarką ir terminus bei dalinės prastovos apmokėjimą.  Nuo minėtos datos įsigalioja ir naujas įsakymas Nr. EV-212, reglamentuojantis pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas pateikimą VDI bei darbdavio pateiktos informacijos apsikeitimą tarp institucijų. 
 • 2022-08-01 įsigaliojo svarbus Darbo kodekso pakeitimas dėl darbdavio pareigos pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę. Jei darbuotojas komandiruojamas laikinai dirbti pagal darbdavio sudarytą sutartį su kitoje ES ar EEE valstybėje veikiančiu užsakovu, dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar dirbti kaip laikinasis darbuotojas, jam prieš išvykimą į komandiruotę turi būti papildomai pateikiama informacija apie darbo užmokestį, taikomą toje valstybėje, dienpinigius ir išmokos išlaidoms kompensuoti, nuoroda į valstybės oficialią interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie komandiruojamus darbuotojus.
 • Nuo 2022-08-01 pagal DK pakeitimus tėvams, auginantiems vaikus iki 12 m., suteikta nauja teisė į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės. Taip pat pasikeitė ne viso darbo laiko reglamentavimas auginantiems vaikus iki 8 metų.
 • 2022-08-01 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, susiję su nemokamomis atostogomis, terminuotomis darbo sutartimis, susitarimu dėl išbandymo ir nuotoliniu darbu. Darbo sutartys ir kiti susiję dokumentai įdarbinamiems užsieniečiams privalo būti pateikiami jiems suprantama kalba. Taip pat 2022-08-01 įsigaliojo ir atnaujinta pavyzdinės darbo sutarties forma.

Svarbu paminėti, jog už nedeklaruotą darbą  ir netinkamą laiko ir atlygio apskaitos vedimą gali būti skiriamos ne tik piniginės sankcijos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: neįtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą, neišduodami leidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas ir kt.

Temos:

 • Darbo užmokesčio pakeitimai 2022 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas.
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams;
  • Ligos pašalpų tvarkos pasikeitimas iš darbdavio lėšų nuo 2022-04-01.
  • Metinės GPM312 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai 2022 – ruoštis reikia jau šiandien.
 • Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01. Kaip efektyviai įforminti mamos ir tėčio vaiko priežiūros atostogas, ypač jų neperleidžiamą dalį?
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą? Kada dienpinigiai gali būti traktuojami darbo užmokesčio dalimi?
 • Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 • Darbo komandiruotėje apskaita:
  • Dienpinigių mažinimo ir didinimo galimybės.
  • Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna?
  • Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami?
  • Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.
  • Atostoginių ypatumai, kai darbo užmokestis apmokestinamas ir užsienyje, ir Lietuvoje.
  • Komandiruotės įsakyme papildomai patiekiama informaciją apie komandiravimo valstybėje taikomą darbo užmokesčio dydį bei oficialios interneto svetainės adresas.
  • Darbo užmokesčio skaičiavimas už skirtingose šalyse dirbtą darbo laiką.
 • Atostogos, vidutinis darbo užmokestis. Naujausia VDI dėl atostoginių apskaičiavimo, kai atostogos prasideda vieną mėnesį, o baigiasi – kitą.
 • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos. Darbo režimai: galima juos derinti tarpusavyje – naujausia VDI nuomonė.
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.
 • Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.
 • Darbuotojų motyvavimo priemonių įforminimas ir apmokestinimas.
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai. Darbuotojų grupavimas darbo apmokėjimo sistemoje. Galimybės.
 • Vidaus kontrolė darbo santykiuose – nauja prievolė nuo 2022-05-01.
 • Darbdavio pareiga informuoti dėl Lietuvoje įdarbintų ar atsiųstų laikinai dirbti užsieniečių.
 • Kompensacijos Ukrainos karo pabėgėliams. Subsidijos už įdarbintus ar sugrįžusius po tarnybos karo prievolininkus.
 • Darbo santykių apmokestinimo rizikų valdymas ir VMI atrankos patikrinimams kriterijai. Mokestinio tyrimo taisyklės.
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos. Pakoreguota darbo sutarties forma. Jau įdarbintų darbuotojų informavimas apie pasikeitimus nuo 2022-08-01.
 • VMI kliento profilis - ką jis parodo? 

Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: