2023-01-01 įsigalioja Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai, kuriuose asignavimai darbo užmokesčiui galės būti naudojami tik su darbo užmokesčiu susijusioms išlaidoms bei darbdavių teikiamai socialinei paramai, išmokoms, kurios pervedamos ne per socialinio draudimo sistemą, finansuoti.

2023-01-01 įsigalioja Darbo kodekso 112 straipsnio pakeitimas, susijęs su valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojais, įtvirtinantis sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo normą taikomą vienam iš tėvų ar globėjų iki vaikui sukanka treji metai.

2023-01-01 įsigalioja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudaromos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos, o taip pat įtvirtinamos neperleidžiamos 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogos abiem tėvams.

2022-11-01 įsigalioja DK pakeitimai, kuriais mažinamas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą. Taip pat 2023-06-01 įsigalioja ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą. Kaip išvengti konfliktų?

2022-08-01 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, suteikiantys daugiau socialinių garantijų darbuotojams.

2023-01-01 turėtų įsigalioti Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymas, reglamentuojantis valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų darbuotojų pareiginės algos dydžius ir jų peržiūrėjimą.

2023-01-01 turėtų įsigalioti naujos redakcijos LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo, be kitų pakeitimų, siūloma išskirti įstaigų vadovų pareigybių grupes ir nustatyti pareiginės algos koeficientus, taip pat iš esmės keisti valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą, sudarant teisines prielaidas įstaigos vadovui nustatyti įstaigos valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą. Kaip keisis darbo sąlygos ir darbo užmokestis valstybės tarnautojams? Kodėl siūloma panaikinti priedą už stažą?

Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimų gausą darbo užmokesčio apskaita ir darbo užmokesčio fondo valdymas reikalauja didesnio įsigilinimo į šias temas.

Temos:

 • Bazinis dydis. Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas
 • Priemokų skyrimo atvejai.
 • Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai.
 • Projektų darbo užmokestis.
 • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai.
 • Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
 • Įmokų profsąjungai už neprofsąjungų narius mokėjimas. Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
 • Darbo laiko planavimas ir apskaita. Nukrypimų apskaita.
 • Atostoginių skaičiavimas. Nepanaudotų atostoginių nurašymas. Atostogų rezervo sudarymas.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas skirtingiems atvejams. Pagrindinio ir papildomų darbų VDU apskaitos niuansai.
 • Kam apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje.
 • Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai.
 • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas.
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas ir vykdymas.