Teisėkūra bei apskaitos centralizavimas daro didelę įtaką darbuotojų darbo apmokėjimui ir apmokestinimui. Keičiasi reikalavimas darbdaviams dėl informacijos apie darbuotojus pateikimo centralizuotoms apskaitos tarnyboms.

2023-01-01 įsigalioja biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai, kuriuose asignavimai darbo užmokesčiui galės būti naudojami tik su darbo užmokesčiu susijusioms išlaidoms bei darbdavių teikiamai socialinei paramai, išmokoms, kurios pervedamos ne per socialinio draudimo sistemą, finansuoti.

Pakeitimai nuo 2022 m.:

 • Įsigaliojo įstatymo Nr. XIV-709 pakeitimai, kuriais patvirtintas 181 euro pareiginės algos bazinis dydis.
 • Įsigaliojo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimai, kuriais padidinti minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.
 • Taip pat buvo pakeisti 10 – tos pareigybių grupės pareiginių algų koeficientai.
 • 2022-01-14 įsigaliojo Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai kuriuose nustatyta, kad priemokų suma negali viršyti 40 procentų pareiginės algos, taip pat naujai reglamentuojama pareiginės algos nustatymas dėl perkeliamo ar laikinai perkeliamo valstybės tarnautojo.
 • Keitėsi  MMA ir MVA dydžiai, kurie turi įtakos tiek darbuotojų atlyginimams.
 • Įsigaliojo GPMĮ pakeitimai, pagal kuriuos taikomos dvi NPD formulės, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo. 
 • Į ką reikia atsižvelgti skaičiuojant VDU, kaip jo skaičiavimą reglamentuoti kiekvienoje įstaigoje, kad kuo mažiau klausimų kiltų skaičiuojant ligos pašalpą darbdavio lėšomis, skiriant premijas, kompensacijas už budėjimą ir panašiai
 • Kokie pakeitimai yra mėnesinėje GPM313 deklaracijoje? 
 • Kaip tai padaryti teisingiau, kad kuo mažiau bereikalingų klausimų kiltų 2023 metais, kai darbuotojai teiks metinę GPM deklaraciją ir VMI taikys MNPD. Kokie pakeitimai metinėje GPM312 deklaracijose?
 • Ar į visus pasikeitusiu dydžius atsižvelgėte: papildomas pensijos draudimo įmokos tarifas, Sodros įmokų grindų didėjimas, atsižvelgiant į padidėjusį MMA ir Sodros lubų padidėjimas, atsižvelgiant į VDU?

Jau kurį laiką galiojantys pakeitimai ir kontroliuojančių institucijų išaiškinimai:

 • 2021-12-09 įsigaliojo pakeitimai, susiję su Sodros įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo draudėjams įskaitymu.
 • 2021-11-27 įsigaliojo  LRV nutarimo Nr. 978 pakeitimai, susiję su valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimu.
 • VDI išaiškinimai dėl darbo tarybų narių laiko, darbdavio ir darbovietės skaičiaus nustatymo, atostoginių skaičiavimo, pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai bei specifinių premijų ir priedų išmokų atvejų.
 • VDI išaiškinimai dėl VDU: premijų už skirtingą periodą ir kitų išmokų įtraukimas į VDU skaičiavimą.

Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus darbo užmokesčio apskaita ir darbo užmokesčio fondo valdymas reikalauja didesnio įsigilinimo į šias temas.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (09:00-12:15 val.)

 • Sudėtinės darbo užmokesčio dalys – sąvokų apibrėžimas ir taikymas apskaičiuojant padidintą apmokėjimą bei vidutinį darbo užmokestį.
 • Projektų darbo užmokestis – ypatumai dėl projektų sąlygų. Tačiau kaip įgyvendinti visus darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus?
 • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas.
 • Kaupimo į II pakopos pensijų fondo įmokų didėjimas 2022 m.
 • Metinės GPM311 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai.
 • Sodros „grindys“ ir „lubos“. „Mažų atlyginimų“ papildomas apmokestinimas Sodros įmokomis.
 • Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
 • Darbo laiko planavimas ir apskaita. Nukrypimų apskaita.
 • Nepanaudotų atostoginių nurašymas. Atostogų rezervo sudarymas. Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA.
 • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Kiti režimai. Suminės darbo laiko apskaitos ypatumai.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas skirtingiems atvejams. Pagrindinio ir papildomų darbų VDU apskaitos niuansai.
 • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas.

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (13:00-14:30 val.)

 • Bazinis dydis. Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas.
 • Priemokų skyrimo atvejai.
 • Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai.
 • Įmokų profsąjungai už neprofsąjungų narius mokėjimas. Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Kam apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje.
 • Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai.
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas ir vykdymas.

 

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktus ir jų pakeitimus: