Darbo santykiai švietimo įstaigose pasižymi specifika dėl nuolat besikeičiančių sąlygų.

Pakeitimai ir aktualūs klausimai nuo 2022-01-01:

 • Įsigaliojo Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis, kurioje numatyta skirti papildomai 12,49 proc. lėšų mokytojų, mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, taip pat mokslą ir studijas aptarnaujančių neakademinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.
 • 2022 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis, kuria numatyta didinti bazinį atlyginimo dydį bei numatyti papildomas garantijas darbuotojams.
 • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis, kurioje numatyta, kad sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems švietimo ir ugdymo įstaigose, kurie aptarnauja ugdytinius, nustatoma trumpesnė darbo savaitė ir suteikiamos didesnės kasmetinės atostogos; pridedamos papildomos atostogos už darbą, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų.
 • Įsigaliojo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimai, kuriais padidinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų pedagoginių darbuotojų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bei sumažintos disproporcijos tarp pedagoginių darbuotojų darbo laiko normų.
 • Įsigaliojo nutarimo Nr. 679 pakeitimai, kuriuose patikslinti lėšų apskaičiavimo rodikliai dėl darbo užmokesčio didinimo.
 • Keitėsi  MMA ir MVA dydžiai, kurie turi įtakos darbuotojų atlyginimams.
 • Įsigaliojo GPMĮ pakeitimai, pagal kuriuos taikomos dvi NPD formulės, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo.
 • Į ką reikia atsižvelgti skaičiuojant VDU, kaip jo skaičiavimą reglamentuoti kiekvienoje įstaigoje, kad kuo mažiau klausimų kiltų skaičiuojant ligos pašalpą darbdavio lėšomis, skiriant premijas, kompensacijas už budėjimą ir panašiai
 • Kaip tai padaryti teisingiau, kad kuo mažiau bereikalingų klausimų kiltų 2023 metais, kai darbuotojai teiks metinę GPM deklaraciją ir VMI taikys MNPD. Kokie pakeitimai metinėje GPM312 deklaracijose?
 • Ar į visus pasikeitusiu dydžius atsižvelgėte: papildomas pensijos draudimo įmokos tarifas, Sodros įmokų grindų didėjimas, atsižvelgiant į padidėjusį MMA ir Sodros lubų padidėjimas, atsižvelgiant į VDU?

Jau kurį laiką galiojantys pakeitimai ir kontroliuojančių institucijų išaiškinimai:

 • 2021-10-12 įsigaliojo įsakymas Nr. V-1856, kuriame numatytas nepanaudotų lėšų grąžinimas.
 • 2021-12-29 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais įtvirtinta galimybė vyresniems nei 29 metų asmenims sudaryti savanoriškos praktikos sutartis.
 • 2021-12-09 įsigaliojo įsakymo Nr. V-614 pakeitimai, susiję su Sodros įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo draudėjams įskaitymu.
 • VDI išaiškinimai dėl darbo tarybų narių laiko, darbdavio ir darbovietės skaičiaus nustatymo, atostoginių skaičiavimo, pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai bei specifinių premijų ir priedų išmokų atvejų.
 • VDI išaiškinimai dėl VDU: premijų už skirtingą periodą ir kitų išmokų įtraukimas į VDU skaičiavimą.

Atkreiptinas dėmesys ir į Seime užregistruotą taisyklių pakeitimo projektą “Dėl komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose” bei nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo projektą, kuriame numatoma galimybė apskaičiuoti mažesnius dienpinigius. 

Švietimo įstaigose pasitaiko ir nestandartinių situacijų, kurios neaptartos teisės aktuose. Tuomet konkretaus klausimo sprendimas dažniausiai įforminamas lokaliuose teisės aktuose. Kaip tokias tvarkas parengti efektyviai?

Šiuos ir kitus aktualius klausimus nagrinėsime šiame seminare.

Temos:

 • Lokaliniai darbo santykių reglamentai.
 • Apmokėjimo už darbą formos ir sistemos švietimo įstaigose.
 • Darbo sutartis, jos sudarymo ypatumai.
 • Darbo laikas. Įprastas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
 • Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas.
 • Bazinis dydis. Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas:
  • švietimo pagalbos specialistų;
  • mokytojų;
  • profesijų mokytojų;
  • mokytojų padėjėjų.
 • Kaupimo į II pakopos pensijų fondo įmokų didėjimas 2022 m.
 • Garantijos ir kompensacijos.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai. Specifinės nuostatos, taikomos švietimo įstaigų darbuotojams dėl kasmetinių atostogų trukmės.
 • Atostogų rūšys ir jų apmokėjimas.
 • Darbo apmokėjimo ypatumai dirbant viršvalandžius, naktį, poilsio ir švenčių dienomis. Prastova.
 • Apmokėjimas už papildomą darbą.
 • Darbuotojų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidos.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinė išmoka. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Atostoginių kaupinių sudarymas ir parodymas apskaitoje.
 • Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimo tvarka. NPD formulių taikymas 2022 m.
 • Priemokų skyrimo atvejai.
 • Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai metų sandūroje.
 • Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Kaip apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje?
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas. Darbuotojų testavimas.
 • Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai?
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas ir vykdymas.
 • Mokymo lėšų gavimas, keitimas ir panaudojimas.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktų pakeitimus: