-Diskusinis 2 dienų seminaras-

Darbo užmokestis – pati jautriausia kiekvienos įmonės apskaitos ir mokesčių dalis, dėl kurios kyla daugiausiai darbo ginčų. Remiantis VDI, su darbo užmokesčiu susiję darbo ginčai sudaro 74 proc. visų nagrinėjamų ginčų. Nuo 2021-07-01 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, susiję su subsidijų darbo užmokesčiui skyrimo ir mokėjimo darbdaviams sąlygomis bei remiamojo įdarbinimo darbo užmokesčio mokėjimo sąlygomis. Reikėtų nepamiršti, kad subsidijos darbo užmokesčiui mokėti bus skiriamos karantino ar ekstremaliosios situacijos metu, bet ne ilgiau kaip iki 2021-08-31. 

Nuo 2022-01-01 pagal Darbo kodekso pataisas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalės būti mokamos pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

Taip pat darbo užmokesčio apskaičiavimui aktualus 2021-07-07 atnaujintas GPMĮ komentaras. Be to, kaip teisingai reikėtų apskaičiuoti ir apmokestinti darbo užmokestį ir atostoginius? Kaip apmokestinama darbdavio mokama kompensacija darbuotojui už patirtas išlaidas?

Pastaruoju metu VMI skiria ypatingą dėmesį darbuotojų gaunamų naudų iš darbdavio identifikavimui ir apmokestinimui, todėl nuo 2021-07-27 įsigaliojo įsakymas Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo, kuriuo nustatoma, kad metinėje GPM deklaracijoje už 2021 m. jau reikės atskirti darbuotojų pajamas natūra dėl automobilio naudojimo.

Temos:

 • Darbo santykių apmokestinimo rizikų valdymas ir VMI atrankos patikrinimams kriterijai:
  • Mokesčiai, mokami nuo gyventojams išmokamų išmokų, ir jų kitimo tendencijos;
  • Darbo užmokesčio dydis (lyginant su vidutiniu atitinkamoje veiklos srityje, atitinkamame regione, panašiose įmonėse ir pan.) ir jo kitimo tendencijos;
  • Darbo užmokesčio mokėjimo ir deklaravimo neatitikimai;
  • Išmokos individualią veiklą vykdantiems asmenims;
  • Darbuotojų, dirbančių ne pilną darbo dieną ir gaunančių mažesnį už minimalų darbo užmokestį, skaičius/dalis;
  • Kiti.
 • Darbo užmokesčio rodiklis – vienas iš atrankos kriterijų VDI patikrinimams.
 • Darbo užmokesčio aktualijos ir pakeitimai:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • Išmokų darbuotojams apmokestinimas;
  • Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams;
  • Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai. Kam apmokestinimas didės?
  • Pajamų apmokestinimas GPM gaunantiems pajamas iš autorinės veiklos;
  • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai;
  • Metinės GPM311 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai.
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą?
 • Pašalpos darbuotojams, kompensacijos.
 • Subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti skyrimo tvarka ir rėmimas, taikoma nuo 2021-07-01.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-09.
 • Kompensacijų darbuotojams skyrimas ir apmokestinimas už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamo pobūdžio darbą VDI ir VMI požiūris.
 • Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 • Darbo komandiruotėje apskaita. Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna? Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami? Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.
 • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.
 • Nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai.
 • Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.
 • Darbuotojų motyvavimo priemonių įforminimas ir apmokestinimas.
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos.
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos.
 • Lygių galimybių užtikrinimas, nustatant darbo užmokestį.

Dovana! Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų advokato Manto Mikalopo vaizdo įrašą, kuriame lektorius kalbės apie:

 • Darbo sutartyje numatomos darbo apmokėjimo sąlygas.
 • Darbo apmokėjimo sistemą.
 • Premijų rūšis ir jų reikšmę.
 • Padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, švenčių ir poilsio dieną.
 • Komandiruotės laiko apmokėjimą.
 • VDI Atrankos patikrinimams kriterijus: į ką atkreipti dėmesį.
 • Darbuotojų profilaktinis testavimas ir nušalinimas nuo darbo.