Darbo santykiai globos įstaigose reglamentuojami panašiai, kaip ir kitose įmonėse, tačiau jose yra daug netipinių skaičiavimo atvejų dėl darbo laiko švenčių bei poilsio dienomis, naktinio darbo, viršvalandinio darbo ir budėjimo. VDI nuolat pateikia išaiškinimų dėl praktinių darbo santykių situacijų. Tačiau globos įstaigose galima ir darbo santykių alternatyva – savanorių darbas. Ką svarbu žinoti, kad savanorių darbas nebūtų traktuojamas kaip nelegalių darbuotojų?

Kokios darbo laiko ir apmokėjimo sąlygos taikomos darbuotojams, vykdantiems projektinę veiklą? Kas turi būti nurodyta projektinio darbo sutartyje ar susitarime dėl papildomo darbo? Pasitaiko situacijų, kai projektų sąlygos ne visai atitinka Darbo kodekse numatytas garantijas darbuotojams. Kaip išspręsti šiuos nesuderintus klausimus, kad nekiltų darbo ginčas?

2021 m. rudenį buvo pasirašyta 2022 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis, kuria numatyta didinti bazinį atlyginimo dydį ir numatyti papildomas garantijas darbuotojams, bei atnaujinta Socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis 2022 metams.

Planuojama, kad nuo 2022-01-01 įsigalios Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimai, kuriais didinami minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, siekiant, kad kvalifikuotų darbuotojų minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiai būtų didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį.

2021-09-01 įsigaliojo Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais nustatyta ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma per savaitę visiems socialinių paslaugų srities darbuotojams. Taip pat šiuo nutarimu nuo 2022-01-01 nustatytos pailgintos atostogos socialinių paslaugų sričių specialistams.

2021-10-06 VMI paskelbė išaiškinimą dėl darbuotojų maitinimo ir pavėžėjimo į darbą išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos.

Nuo 2022-01-01 didės MMA ir MVA dydžiai, kurie turės įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui. Taip pat nuo 2022-01-01 naujai užregistruotame GPMĮ projekte siūloma taikyti net dvi NPD formules, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo.

Kokie pajamų apmokestinimo tarifai ir NPD formulės bus taikomi 2021–2022 m. sandūroje? Ne mažiau aktualus ir atostoginių apskaičiavimas darbuotojams, atostogaujantiems metų sandūroje.

Nuo 2021-10-01 įsigaliojo įsakymas „Dėl metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo nustatoma, kad metinėje GPM deklaracijoje už 2022 m. jau reikės atskirti darbuotojų pajamas natūra dėl automobilio naudojimo. Kuriais atvejais nelaikoma, kad buvo gautos pajamos natūra, ir kaip teisingai jas apskaičiuoti, kai atsiranda prievolė?

2021-09-04 įsigaliojo įsakymas „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.

VRM yra pateikusi dėl komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių pakeitimo projektą.

Seminaro metu lektorė supažindins ir su 2021-09-09 bei 2021-11-11 ESTT sprendimais, kuriuose išaiškinama dėl budėjimo laiko atribojimo nuo darbo ir poilsio laiko.

Seminaro tikslas – supažindinti su darbo užmokesčio apskaitos tvarkymo globos namuose ypatumais.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:00-14:00 val.)

 • Sudėtinės darbo užmokesčio dalys – sąvokų apibrėžimas ir taikymas apskaičiuojant padidintą apmokėjimą bei vidutinį darbo užmokestį.
 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas.
 • Projektų darbo užmokestis – ypatumai dėl projektų sąlygų. Tačiau kaip įgyvendinti visus darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus?
 • Savanoriškas darbas – įforminimo ypatumai ir atskleidimas finansinėse ataskaitose.
 • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas.
 • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui nuo 2022-01-01.
 • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai.
 • Metinės GPM311 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai.
 • Sodros „grindys“ ir „lubos“. „Mažų atlyginimų“ papildomas apmokestinimas Sodros įmokomis.
 • Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
 • Darbuotojų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidos.
 • Darbo laiko planavimas ir apskaita. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų ir jų apskaita. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas.
 • Nepanaudotų atostoginių nurašymas. Atostogų rezervo sudarymas. Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA.
 • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Kiti režimai. Suminės darbo laiko apskaitos ypatumai.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas skirtingiems atvejams. Pagrindinio ir papildomų darbų VDU apskaitos niuansai.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinės išmokos.
 • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas.

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (14:00-15:45 val.)

 • Bazinis dydis. Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas.
 • Priemokų skyrimo atvejai.
 • Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai.
 • Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
 • Pensijiniai atidėjiniai.
 • Kam apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje.
 • Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai.
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas ir vykdymas.