Vyriausybės ir profsąjungų atstovai dar vasaros pradžioje yra pasirašę įsipareigojimą, kad 2020 m. bus didinami atlyginimai viešojo sektoriaus darbuotojams. Šiuo metu Vyriausybė yra parengusi projektą, kuriuo nuo 2020 m. nori padidinti pareiginės algos bazinį dydį iki 176 Eur. Jei šis projektas bus patvirtintas, tokiu atveju didėtų viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis, tarp jų ir pedagogų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų, socialinių darbuotojų, pareigūnų bei kitų valstybės ir savivaldybių tarnautojų ar darbuotojų bei dirbančių pagal darbo sutartis.

Be to Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 680 dėl Valstybės ir Savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo pakeitimo, keičiasi komisijų narių atlyginimo skaičiavimas už darbą komisijose.

Seminaro metu lektorė nagrinės:

 • Kaip keisis atlygio skaičiavimas?
 • Kokie nauji koeficientai bus taikomi?
 • Kaip keisis darbo užmokesčio sistema?
 • Kaip bus nustatoma darbo užmokesčio kintamoji dalis, apmokėjimas už papildomą ir viršvalandinį darbą?

Taip pat seminaro metu bus aptariamas naujausias 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ pakeitimas, kuris bus taikomas nuo 2020-01-01.
 

Temos:

Naujovės:

 • Švietimo sistemos darbuotojams;
 • Sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams;
 • Socialiniams darbuotojams.

Darbo laiko nustatymas, planavimas ir apskaita:

 • Darbo laiko režimo nustatymas pagrindiniam darbui ir papildomam darbui;
 • Darbo laiko grafiko sudarymo, derinimo, keitimo ir pateikimo nuostatos.

Darbo užmokesčio nustatymas ir perskaičiavimas pagal darbuotojų grupes:

 • Pedagogams;
 • Socialiniams darbuotojams;
 • Sveikatos priežiūros;
 • Tarnautojams;
 • Kitiems darbuotojams.

Darbo užmokesčio sudėtis:

 • Pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies nustatymas ir didinimas;
 • Pareiginio atlyginimo kintamosios dalies nustatymas pagal darbuotojų grupes;
 • Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą;
 • Apmokėjimas už budėjimą;
 • Apmokėjimas už papildomų funkcijų vykdymą, neviršijant nustatytos darbo laiko normos;
 • Apmokėjimas už pavadavimą kito darbuotojo;
 • Premijavimo sistema.

Pasiruošimas metiniam vertinimui.