Pavasario Seimo sesijoje priimti net 43 Darbo kodekso straipsnių pakeitimai, kurių dalis įsigaliojo nuo 2022-08-01, o kiti įsigalios iki 2023-01-01, bei kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, kuriais:

 • Darbdaviui atsiranda pareiga pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę į ES ir EEE valstybes.
 • Įtvirtinama galimybė darbdaviui apskaičiuoti mažesnius dienpinigius pagal objektyvius kriterijus.
 • Sumažinamos, o kiek vėliau ir naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Tėvai auginantys vaikus iki 12 m. įgyja naujas teises į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės. Taip pat keičiasi ne viso darbo laiko reglamentavimas auginantiems vaikus iki 8 metų.
 • Naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka.
 • Įtvirtinti nauji pagrindai, kuomet darbdavys privalo suteikti darbuotojui neapmokamą laisvą laiką.
 • Trigubinami darbo sutarčių nutraukimo įspėjimo terminai, darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą.
 • Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja tam tikrų kategorijų darbuotojai.
 • Suteikiamos papildomos garantijos tam tikrų kategorijų darbuotojams.
 • Jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui.
 • Nustatomi papildomi darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios.
 • Su darbo santykiais susijusi informacija darbuotojui, kuris yra užsienietis, turi būti išdėstyta lietuvių kalba ir kita kalba, suprantama tokiam darbuotojui.

2022-07-01 įsigaliojo nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius bei pakeičiantys išmokėjimo tvarką. Naujoji tvarka – ką reikia pasiruošti iš anksto? Kas laikoma objektyviais kriterijais? Kaip tinkamai paruošti komandiravimo tvarkas? Kaip išvengti ginčų su darbuotojais dėl mažesnių dienpinigių?

Darbo teisė apskaitą tvarkantiems asmenims – „kietas riešutėlis“. Tačiau tiek, kiek tai susiję su apskaitos darbais – darbo laiko fiksavimu, darbo užmokesčio skaičiavimu, atostogų suteikimu ir siuntimu į komandiruotes – tai neišvengiama.

Seminaro metu analizuosime iš teisininko perspektyvos ir iš auditoriaus pozicijos darbo santykių klausimų problematiką ir naujoves. Remiantis teismų sprendimais ir gerosios praktikos pavyzdžiais padėsime seminaro dalyviams kritiškai pažvelgti į Jūsų įmonės darbo santykių reglamentavimą ir rasti tinkamiausius sprendimus sudėtingoms situacijoms.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:00-13:30 val.)

 • Darbo laiko apskaita – vienas iš svarbiausių darbų. Galimos rizikos dėl netinkamai pažymėto darbo laiko.
 • Darbo užmokesčio reglamentavimas darbo sutartyje ir darbo apmokėjimo sistemoje ir jų suderinamumas. Problematika, kai nepakankamai reglamentuotos sudėtinės darbo užmokesčio dalys?
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo principai. Lokalių teisės aktų poreikis nereglamentuotiems atvejams.
 • Komandiruočių apskaita. Sudėtingi ir problemiški atvejai dėl mokesčių mokėjimo užsienyje.
 • Atostogų suteikimo klausimai: kasmetinės, papildomos ir pailgintos; darbo dienomis ar savaitėmis; vidutinio darbo užmokesčio problematika.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų taisymas ir išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Darbuotojų motyvavimas piniginėmis ir nepiniginėmis priemonėmis.

2 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (13:30-15:45 val.)

 • Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 iki 2023-01-01.