Apie mokymus

Tikrai ne naujiena, kad Lietuvoje galiojantys įstatymai įpareigoja verslo įmones savo apskaitą tvarkyti taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal verslo apskaitos standartus (VAS) arba tarptautinius apskaitos standartus. Visgi didžioji dalis įmonių renkasi nacionalinius – verslo apskaitos standartus, kuriuose, priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, verslo operacijų, gali būti nurodytos apskaitos ir vertinimo metodų alternatyvos, kai reikia pasirinkti vieną tinkamiausią apskaitos metodą.

Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir finansinių ataskaitų rinkinio rengimas (įstatymai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinius, 1-asis VAS „Finansinė atskaitomybė“, 2-asis VAS „Balansas“, 3-iasis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“, 4-asis VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“, 5-asis VAS „Pinigų srautų ataskaita“, 6-asis VAS „Aiškinamasis raštas“, 7-asis VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“, 29-asis VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“)

 Temos

  1. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys buhalterinę (finansinę) apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
  2. Įmonių klasifikavimas ir finansinių ataskaitų rinkiniai (metiniai ir tarpiniai).
  3. Pelno (nuostolių) ataskaitos rengimas: pelno (nuostolių) ataskaita pagal sąnaudų pobūdį ir pagal paskirtį.
  4. Balanso formos ir struktūra.
  5. Kitų ataskaitų apžvalga (nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitos, informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte).
  6. Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimo atskyrimas ir pateikimas finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo ypatumai: retrospektyvinis ir perspektyvinis būdai.