Apie kursus

   

   Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursuose pažengusiems nagrinėjami daugiausia diskusijų sukeliantys buhalterio darbo aspektai. Pateikiamos praktinės situacijos, kurios nagrinėjamos ir sprendžiamos kartu su patyrusia kursų lektore, o kursų dalyviai nagrinėjimui gali pateikti savo situacijas.

Šie kursai skirti dirbantiems buhalterinį darbą specialistams, kurie gerai išmano apskaitos vedimo klausimus, savarankiškai teikia atskaitomybę ir sprendžia mokestines problemas.

Toliau nurodyti keletas svarbiausių teisės aktų pakeitimų, kurie bus analizuojami kursų metu:

Finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai, įsigalioję 2019-07-06, kurie bus taikomi finansinei atskaitomybei už 2019 m.;

2019 m. gruodžio mėn. pakeisti i.MAS nuostatai, 2019-12-18 įsigaliojo pakeistos PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos ir jų pildymo taisyklės; nuo 2020-01-01 įsigaliojo pakeista ataskaitos FR0564 forma (4 versija), patvirtinti nauji R ir T priedai;

2020-01-01 įsigaliojo PVM įstatymo pakeitimai;

nuo 2020 m. sausio 1 d. pradedamas taikyti 2018-12-04 Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/1912, įtvirtinantis sąlygas skaičiuoti 0 proc. PVM;

bus aptariamas Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas (kurį už 2019 m. reikės atlikti iki 2020 m. vasario 17 d.);

nuo 2020-07-01 įsigalioja DK pakeitimai, 2020 m. sausio mėn. Seime taip pat registruotas didelis projektas dėl daugelio DK nuostatų pakeitimų.

Kursų metu analizuosime teismų praktiką, susijusią su mokesčių mokėjimu, deklaravimu ir kitomis pareigomis, bei aptarsime ES Teisingumo Teismo išaiškinimus, susijusius su mokestiniais Reglamentais ir Direktyvomis.


Temos:

 1. Turto apskaita 
  • Ilgalaikio turto apskaita:
   nematerialiojo;
   materialiojo;
   finansinio;
   kito ilgalaikio turto;
   biologinio.
  • Trumpalaikio turto apskaita:
   atsargų;
   išankstinių mokėjimų;
   nebaigtų vykdyti sutarčių;
   gautinų sumų;
   kito trumpalaikio turto;
   pinigų.
 2. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita 
  • Nuosavo kapitalo apskaita:
   kapitalo;
   perkainojimo rezervo;
   rezervų;
   nepaskirstytojo pelno (nuostolio);
   dotacijų ir subsidijų.
  • Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaita:
   po vienerių metų mokėtinų;
   per vienerius metus mokėtinų.
 3. Pajamų ir sąnaudų apskaita 
  • Pajamų ir sąnaudų pripažinimas;
  • Pajamų ir sąnaudų grupavimas;
  • Pajamų apskaita:
   pardavimo;
   kitos veiklos;
   finansinės ir investicinės veiklos;
   pagautės.
  • Sąnaudų apskaita:
   pardavimo savikainos;
   veiklos;
   kitos veiklos;
   finansinės ir investicinės veiklos;
   netekimų;
   pelno mokesčio.
 4. Apskaitos politika ir finansinės atskaitomybės rengimas 
  • Apskaitos politika;
  • Finansinės atskaitomybės rengimas;
  • Apskaitiniai įvertinimai;
  • Apskaitos klaidos ir jų taisymas.
 5. Pelno mokestis 
  • Pelno mokesčio PLN204 deklaracijos pildymas ir iškilusių praktinių klausimų analizė;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika. Konkrečių pavyzdžių analizė;
  • Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Sudėtingų situacijų analizė;
  • Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimo problematika;
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas;
  • Beviltiškų skolų pripažinimas: dokumentacija, įrodymai, apskaita;
  • Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo tvarka.
 6. Pridėtinės vertės mokesčio naujovės ir aktualijos 
  • PVM deklaracijų pildymo probleminių klausimų analizė;
  • Mokėtinos PVM sumos tikslinimas dėl beviltiškų skolų;
  • PVM atskaitos probleminiai klausimai;
  • PVM lengvatų taikymo naujovės;
  • 0 % PVM tarifo taikymo problematika;
  • ES direktyvų, reglamentuojančių PVM klausimus, taikymas.
 7. Nekilnojamojo turto mokesčio aktualijos 
  • NT mokesčio apmokestinimo tvarka;
  • Brangaus nekilnojamojo turto apmokestinimas;
  • Mokesčio skaičiavimo ypatumai;
  • Mokesčio objektas ir tarifų nustatymo tvarka;
  • NT mokesčio deklaracijos pildymas ir pateikimas.
 8. Teisės klausimai, žinotini buhalteriui 
  • Buhalterio atsakomybė;
  • Darbo teisės aktualijos;
  • Juridinių asmenų veiklos teisiniai aspektai;
  • Skolų valdymo teisiniai klausimai.

DOVANA!

 • Darbo pradžiai būtiną darbo įrankį – internetinės dokumentų duomenų bazės IBA  https://iba.countline.lt/  prenumeratą 3 mėn.;