Viešojo sektoriaus subjektams finansuojamiems valstybės, savivaldybių biudžeto lėšomis reikia parengti tinkamas biudžeto programų sąmatas. Suplanuoti lėšas darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms, kitoms išlaidoms pagal patvirtintą valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų ekonominę klasifikaciją. Svarbu viešojo sektoriaus subjektams suplanuoti tinkamai lėšas ne tik biudžetiniams metams, bet ir ketvirčiui. Esant poreikiui tikslinti sąmatas ir jas patikslinti. Tinkamai ir laiku pateikti biudžeto vykdymo ataskaitas.

Temos:

  • Biudžetinių įstaigų tikslai, funkcijos ir finansavimas.
  • Asignavimų valdytojų teisės, pareigos ir atskaitomybė.
  • Išlaidų funkcinė ir ekonominė klasifikacija.
  • Programos sąmatos sudarymas.
  • Biudžetinių įstaigų pajamų planavimas, kurios skirtos programoms finansuoti.
  • Darbo užmokesčio fondo lėšų planavimas ir vykdymas.
  • Sąmatų keitimas.
  • Biudžeto vykdymo ataskaitos.
  • Biudžetinių įstaigų finansinės veiklos analizė.