Apskaita

Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2023 m.

ir pasiruošimas VTĮ įgyvendinimui nuo 2024 m.

Živilė Simonaitytė, Gintautas Vilkelis, Natalja Kobzevienė
Registruotis
 • 7 ak. val.
  Kaina: 110 Eur
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-12-14 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-12-14 10:002023-12-14 16:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2023 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2023 m. Seminaro data: 2023-12-14 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka); 14:30- 14:45 (pertrauka) Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-12-14 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-12-14 10:002023-12-14 16:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2023 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2023 m. Seminaro data: 2023-12-14 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka); 14:30- 14:45 (pertrauka) Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
7 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Kiekvienais metais biudžetinės įstaigos, atsižvelgdamos į metinio veiklos plano priemones, biudžetinių įstaigų vadovams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, privalo nustatyti metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Atkreiptinas dėmesys, kad atlikti kasmetinės veiklos vertinimą už 2023 m. reikės vadovaujantis naujais nuo 2024-01-01 įsigaliosiančiais Valstybės tarnybos reformos pakeitimais, o būtent Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašu, todėl svarbu žinoti būsimus pakeitimus ir jiems pasiruošti iš anksto.

2024-01-01 įsigalioja  LR valstybės tarnybos įstatymo ir 32 lydinčiųjų įstatymų pakeitimai, kuriais:

 • Pareiginei algai apskaičiuoti bus taikomas naujas bazinis dydis.
 • Atsiranda pareiga, ne rečiau kaip kas dvejus metus, perskaičiuoti įstaigos darbo užmokesčio fondą.
 • Visose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose turės būti įdiegiamos atlygio sistemos.
 • Stažas negalės viršyti 20 proc. pareiginės algos ir bus skaičiuojamas po 1 proc. už kiekvienus metus.
 • Keisis tam tikrų valstybės tarnautojų statusas į dirbančius pagal darbo sutartis.
 • Ir kt.

2024-01-01 įsigalioja Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai, kuriais tam tikroms pareigybėms didės darbo užmokestis.

Siekiant įgyvendinti Valstybės tarnybos reformos pakeitimus nuo 2024-01-01 turėtų įsigalioti ir poįstatyminiai teisės aktai, tokie kaip:

 • Nutarimo Dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų projektas, kuriuo vadovaujantis kiekviena įstaiga privalės parengti atlygio sistemas. Taip pat STRATA parengė Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gaires.
 • Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas, kuriame naujai įtvirtinamas įstaigos vadovo veiklos vertinimo teisinis reguliavimas, tobulinamas 360 laipsnių kompetencijų taikymo vertinimas inter alia išplečiant jo taikymą ne tik įstaigų vadovams, bet ir valstybės tarnautojams, turintiems pavaldžių asmenų.
 • Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, kuriuo atsisakoma pareigybių veiklos sričių skirstymo į bendrąsias ir specialiąsias, o pačios veiklos sritys (jų pavadinimai) patikslinami.
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių tvarka, įtvirtinanti įstaigų vadovų pareiginės algos nustatymą pagal koeficientą arba koeficientų intervalą, atsižvelgiant į valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veiklos pobūdį, jos dydį, santykį su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais.
 • Nutarimo Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo projektas, kuriuo patvirtinamos dvi atskiros nepriekaištingos reputacijos deklaracijos formos, įtvirtinama skirtinga priėmimo į įstaigų vadovus ir kitus valstybės tarnautojus tvarka.

SADM yra parengusi Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo projektą, kuriuo siūloma numatyti, kad biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašą nustato biudžetinės įstaigos vadovas, konsultuodamasis su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis, atsisakyti kintamosios dalies ir premijų, patikslinti kriterijus, kuriais remiantis gali būti nustatomi pareiginės algos pastoviosios dalis koeficientai ir kt.

Seminaro metu lektoriai supažindins su aktualiausia teismų praktika, susijusia su ginčais dėl tarnybinių vertinimų ir naujausiais išaiškinimais. Taip pat pristatys naujausius teisės aktų pokyčius ir pasidalins patarimais, kaip išvengti nemalonių situacijų veiklos vertinimo metu.

1 dalis. Valstybės tarnautojų kasmetinės veiklos vertinimas. Lektorius Gintautas Vilkelis (10.00–12.00 val.):

 1. Kasmetinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas ir jo pasekmės vertinimas (personalo administravimo specialistų vaidmuo, vertinančiojo ir vertinamojo teisės ir pareigos);
 2. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas – teisinis reglamentavimas;
 3. Neeilinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas ir jo pasekmės;
 4. Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos, jų sudarymo tvarka ir funkcijos;
 5. Biudžetinių įstaigų darbuotojų vertinimas (užduočių nustatymas – ar yra skirtumai su valstybės tarnautojais? Vertinančiojo ir vertinamojo teisės bei pareigos, darbuotojų atstovų vaidmuo);
 6. Tarnybiniai ginčai dėl tarnybinio vertinimo. Aktuali teisminė praktika.

2 dalis. Pasiruošimas kasmetinės veiklos vertinimo pokalbiui. Lektorė dr. Živilė Simonaitytė (13.00–15.30 val.):

 1. Kaip pasiruošti geram metiniam pokalbiui? Ką kalbėti jo metu?
 2. Kaip nustatyti realias, o ne formalias užduotis?
 3. Kaip atrasti kas žmogų motyvuoja?
 4. Kaip tinkamai planuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų tobulėjimą?
 5. Kaip kalbėti su „sunkiais“ darbuotojais?

3 dalis. Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo įtaka darbo užmokesčio apskaičiavimui ir sistemai. Lektorė – Natalja Kobzevienė (15.30–16.30 val.):

 1. Darbuotojų grupės: valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai. Darbuotojų skatinimo priemonės;
 2. Metinių užduočių parengimas ir vykdymas. Kvalifikacijos vertinimo anketos pildymas ir vertinimas. Darbo užmokesčio fondo planavimas dėl kintamosios dalies nustatymo;
 3. Vertinimo rezultatų įvertinimas balais ir pinigais. Kintamosios darbo užmokesčio dalies nustatymas, keitimas. Darbo užmokesčio registro pildymas. Ataskaitų apie darbo užmokestį pildymas;
 4. Pastoviosios darbo užmokesčio dalies keitimo įtaka kintamosios darbo užmokesčio dalies keitimui. Pareigybės keitimo, kvalifikacijos kėlimo, papildomo darbo įtaka kintamosios darbo užmokesčio dalies keitimui. Kintamosios darbo užmokesčio dalies anuliavimo atvejai.
 5. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimai.
Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 9.30–10.00 val.
Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka); 14:30- 14:45 (pertrauka)

Mokymus veda
Živilė Simonaitytė
Živilė Simonaitytė daugiau kaip 10 metų dirbo Valstybės kontrolėje, kurioje prisidėjo prie įvairiausių organizacijų ir sistemų vertinimo, rekomendacijų dėl jų veiklos tobulinimo teikimo. Dėstė Kazimiero Simonavičiaus ir Vilniaus universitetuose, pastarajame apsigynė daktaro disertaciją vidaus kontrolės vertinimo tema. Pastaruosius metus dirbo Sveikatos apsaugos ministerijoje, kur kuravo pandemijos valdymą, tad gerai išmano veikimą krizės sąlygomis.
Gintautas Vilkelis
Dr. Gintautas Vilkelis yra MRU Viešosios teisės instituto lektorius. mokslinių tyrimų kryptys – valstybės tarnybos teisė, valstybės informacinių išteklių teisė, viešasis administravimas. Dėsto administracinės teisės magistrantūros studentams tematika – “Valstybės tarnybos teisinio reguliavimo problemos”. G.Vilkelis turi didelę praktinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje, yra paskelbęs keliasdešimt straipsnių valstybės tarnybos teisės ir administracinės teisės tematika.
Natalja Kobzevienė
Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Taip pat lektorė teikia praktines konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.
Registracija
Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2023 m. ir pasiruošimas VTĮ įgyvendinimui nuo 2024 m.
Mokymų kaina: 110 Eur
Mokymų kaina: 110Eur
Mokymų kaina: 110Eur
Taip (kaina su pietumis 110 EUR) Ne (kaina be pietų 110 EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.