Seminaro metu bus kalbama apie pirminių apskaitos dokumentų reglamentavimą, teisės aktų patvirtintas dokumentų formas, bus pateikiami aptariamų dokumentų pavyzdžiai. Taip pat bus nagrinėjama, kokie dokumentai ir žurnalai, žiniaraščiai turi būti reguliariai pildomi.

2022-05-01 įsigalios naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Didžiausių pokyčių sulauks su skaitmeninimu susiję apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesai.

Įstatymams bei įvairioms nuostatoms nuolat keičiantis, seminaras aktualus ne tik pradedantiesiems apskaitos dokumentų tvarkymo srityje, bet ir profesionalams.

Temos:

 • Naujos redakcijos FAĮ, pakeitimai nuo 2022-05-01.
 • Apskaitos dokumentų judėjimas, pateikimo ir apdorojimo terminai.
 • Buhalterinės pažymos.
 • Turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atlikimo ypatumai.
 • Mokesčių ir socialinių įmokų mokėjimas ir kontrolė.
 • Ūkinių operacijų registravimas nebalansinėse sąskaitose.
 • Informacijos apie dimensijas perdavimas.
 • Turto ir gautinų sumų nuvertėjimas ir nuvertėjimo panaikinimas.
 • Informacijos apie partnerius ir sutartis pateikimas.
 • Informacijos apie atsargų apyvartą pateikimas.
 • Nuosavybės metodo įtakos nustatymas ir registravimas.
 • Tikrosios vertės nustatymas ir registravimas.
 • Amortizuotos savikainos skaičiavimas.
 • Biologinio turto apskaitos ypatumai.
 • Mokėjimų vykdymas.
 • Skolų senaties žiniaraščių rengimas.
 • Darbo apmokėjimo organizavimas ir vykdymas. Darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių rengimas ir perdavimas centralizuotai apskaitos tarnybai.
 • Informavimas apie nedarbingumo laikotarpius ir kitus neatvykimus į darbą.
 • Komandiruočių, darbo kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbo ir darbo lauko sąlygomis apskaitos organizavimas.
 • Atostoginių rezervo ir pensijinių atidėjinių apskaita.