Seminaro metu bus kalbama apie pirminių apskaitos dokumentų reglamentavimą, teisės aktų patvirtintas dokumentų formas, bus pateikiami aptariamų dokumentų pavyzdžiai. Taip pat bus nagrinėjama, kokie dokumentai ir žurnalai, žiniaraščiai turi būti reguliariai pildomi.

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Dideli pokyčiai įvyko su skaitmeninimu susijusiuose apskaitos tvarkymo ir organizavimo procesuose.

Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų ministerija parengė atmintinę “Dėl grynųjų pinigų operacijų”, kurioje nurodė, kad viešojo sektoriaus subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

2022-06-15 įsigaliojo 7-asis ,,Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas” VSAFAS pakeitimai, kuriais įtvirtinta apskaitos politikos keitimas ne tik retrospektyviniu, bet ir perspektyviniu būdu.

2022-06-18 įsigaliojo nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”, nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

2022-07-01 įsigaliojo Dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai, kuriais atsisakyta nuostatų dėl ilgai ir trumpai saugomų elektroninių dokumentų. Tuo tarpu 2024-01-01 įsigalios to paties teisės akto pakeitimai, kuriais numatyta, kad valstybės archyvai iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių galės perimti saugoti jų registruose ir valstybės informacinėse sistemose esančius duomenis, reikšmingus istoriniams ir kitiems valstybės dokumentinio paveldo tyrimams.

Įstatymams bei įvairioms nuostatoms nuolat keičiantis, seminaras aktualus ne tik pradedantiesiems apskaitos dokumentų tvarkymo srityje, bet ir profesionalams.

Temos:

 • Elektroniniai ir popieriniai apskaitos dokumentai.
 • Vidiniai įstaigos dokumentai – pažymos, protokolai, aktai ir pan.
 • Dokumentų derinimas ir tvirtinimas įstaigos viduje.
 • Dokumentų pasirašymas – kada tai privaloma ir kada tai vidinis sprendimas.
 • Atsakomybės už dokumentų rengimą ir vykdymą taikymas.
 • Apskaitos dokumentų judėjimas, pateikimo ir apdorojimo terminai – vidinės tvarkos atnaujinimas.
 • Klaidų taisymas, patikslinamieji dokumentai, dingusių dokumentų atkūrimo reikalavimai.
 • Atsiskaitymų su biudžetu dokumentavimas.
 • Inventorizacijos dokumentai.
 • Sutarčių su partneriais vykdymo dokumentavimas.
 • Nuosavybės metodo įtakos nustatymas ir registravimas – kokie dokumentai rengiami.