Seminaro metu suteiktos žinios įgalins tiksliai sudaryti įvairias apskaitos tvarkas (turto, įsipareigojimų, darbo apmokėjimo, finansavimo sumų ir grynojo turto) bei taikyti atsakomybę už apskaitos politikos parengimą ir vykdymą.
 

Seminaro metu dalyviai sužinos:

 • Apie pagrindinius reikalavimus apskaitos politikai parengti;
 • Apie vadovo, vyriausiojo buhalterio ir kitų darbuotojų atsakomybę;
 • Kaip atnaujinti apskaitos politiką ir taisyti praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidas;
 • Kaip patikrinti, ar FAR formose pateikti duomenys yra korektiški.

 

Temos:

 • Įstaigos apskaitos politikos esmė ir struktūra. Apskaitos politika kontroliuojančio subjekto ir pavaldžių įstaigų apskaitos politikos. Atsakomybė už apskaitos politikos parengimą;
 • Finansų kontrolės reikalavimų aprašymas apskaitos politikoje. Reikalavimų biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymui pateikimas apskaitos politikoje;
 • Vidaus valdymo kontrolės reikalavimų aprašymas apskaitos politikoje;
 • Apskaitinių įverčių keitimas ir apskaitos politikos keitimas;
 • Įstaigoje naudojamų korespondencijų pateikimas apskaitos politikoje;
 • Apskaitos politikos pateikimas finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte ir konsolidavimo sistemoje VSAKIS;
 • Projektų apskaitos politikos parengimas.