Kursų tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie apskaitos pagal VSAFAS naujoves, finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS parengimą ir įkėlimą į konsolidavimo sistemą.

Remdamiesi įgytomis žiniomis dalyviai galės užregistruoti ūkines operacijas ir įvykius apskaitos registruose, sudaryti Didžiąją knygą, statistines ataskaitas, biudžeto vykdymo ataskaitas, PVM deklaracijas, užpildyti finansinės atskaitomybės formas.


Temos:

 1. VSAFAS naujovės:
  • Standartų pakeitimai;
  • Buhalterinės apskaitos organizavimas;
  • Buhalterio pareigos, teisės ir atsakomybė;
  • Pirminiai apskaitos dokumentai ir buhalterinės pažymos;
  • Biudžetinių įstaigų privalomasis ir pavyzdinis sąskaitų planas;
  • Dimensijos;
  • Buhalterinių korespondencijų sąsajos.
 2. Finansinė atskaitomybė ir finansinė analizė. Sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitos. Statistinės ataskaitos:
  • Finansinės atskaitomybės formos ir jų sąsajos;
  • Statistinės ataskaitos;
  • Sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitos.
 3. Finansavimo sumos: asignavimai, projektų lėšos, dotacijos, nemokamai gautas turtas ir paslaugos:
  • Finansavimo sumų grupės, šaltiniai, dimensijos;
  • Finansavimo sumų gavimas;
  • Finansavimo sumų panaudojimas;
  • Finansavimo sumų perdavimas viešojo sektoriaus subjektams ir ne viešojo sektoriaus subjektams;
  • Finansavimo sumų grąžinimas ir sukaupti mokėjimai;
  • Finansavimo sumų pergrupavimas;
  • Finansavimo sumų korekcija;
  • Finansavimo sumų pajamos;
  • Sukauptos finansavimo sumų pajamos;
  • Finansavimo sumų sąnaudos;
  • Finansavimo sumų pažymos;
  • Duomenų apie finansavimo sumas pateikimas finansinėje atskaitomybėje.
 4. Asignavimų apskaita, kasinės išlaidos:
  • Biudžeto sandaros įstatymas; sąmatos; asignavimai;
  • Kasinės išlaidos, išmokos, sąnaudos, turto įsigijimas, išankstiniai mokėjimai;
  • Biudžeto vykdymo ataskaitos;
  • Nepanaudoti asignavimai;
  • Finansavimo sumų ataskaitos.
 5. Projektų lėšų apskaita:
  • Projektų apskaitos reglamentavimas;
  • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai;
  • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita;
  • Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita;
  • Projektų pajamų ir įplaukų apskaita;
  • Vidinis lėšų skolinimas;
  • Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas.
 6. Dotacijų ir subsidijų apskaita:
  • Dotacija;
  • Subsidija;
  • Lėšų gavimas, panaudojimas, perdavimas, grąžinimas.
 7. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita:
  • Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir pripažinimo kriterijai;
  • Nematerialiojo turto grupės ir pripažinimo kriterijai;
  • Turto įsigijimo savikaina ir įsigijimo šaltiniai;
  • Naudingo tarnavimo laikotarpis;
  • Nematerialiojo turto amortizacija ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas;
  • Ilgalaikio turto verčių pokyčių apskaita (tikrosios vertės rezervas, nuvertėjimas);
  • Ilgalaikio turto statybų ir gamybos apskaita;
  • Turto pergrupavimo apskaita;
  • Turto, gauto pagal veiklos nuomos sutartį, pagal panaudos sutartį, apskaita;
  • Turto, perduoto pagal veiklos nuomos sutartį, pagal panaudos sutartį, apskaita;
  • Turto inventorizacija;
  • Turto pardavimas;
  • Turto perdavimas kitam subjektui;
  • Turto praradimas ir nuostolių išieškojimas;
  • Duomenų apie ilgalaikį turtą pateikimas statistinėse ataskaitose, biudžeto vykdymo ataskaitose, finansinėje atskaitomybėje, konsolidavimo sistemoje.
 8. Biologinio turto apskaita:
  • Biologinio turto grupės ir pripažinimo kriterijai;
  • Biologinio turto pergrupavimas;
  • Turto įsigijimo savikaina;
  • Turto inventorizacija;
  • Duomenų apie biologinį turtą pateikimas finansinėje atskaitomybėje.
 9. Finansinio turto apskaita:
  • Nuosavybės vertybiniai popieriai (kontroliuojami, asocijuoti ir kiti subjektai);
  • akcininko (dalininko) įnašo;
  • Ne nuosavybės vertybiniai popieriai;
  • Suteiktos paskolos;
  • Finansinio turto pergrupavimas;
  • Turto inventorizacija;
  • Duomenų apie finansinį turtą pateikimas finansinėje atskaitomybėje.
 10. Atsargų apskaita:
  • Atsargų grupės;
  • Atsargų įsigijimo savikaina;
  • Atsargų pergrupavimas;
  • Atsargų sunaudojimas, nuvertėjimas, nurašymas;
  • Atsargų inventorizacija;
  • Duomenų apie atsargas pateikimas finansinėje atskaitomybėje.
 11. Ūkinio inventoriaus apskaita:
  • Ūkinio inventoriaus grupės;
  • Ūkinio inventoriaus perdavimas naudoti;
  • Ūkinio inventoriaus perdavimas kitam subjektui;
  • Ūkinio inventoriaus nurašymas;
  • Ūkinio inventoriaus inventorizacija.
 12. Ateinančių laikotarpių sąnaudų, išankstinių apmokėjimų ir sąnaudų apskaita. Finansavimo pajamų apskaita. Sukaupimų apskaita. Skolų apskaita:
  • Ateinančių laikotarpių sąnaudos;
  • Išankstiniai apmokėjimai;
  • Sąnaudos, sąnaudų grupės, sąnaudų dengimo šaltiniai;
  • Finansavimo pajamos;
  • Sukauptos finansavimo pajamos;
  • Panaudotos finansavimo sumos;
  • Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų inventorizacija;
  • Skolos tiekėjams, skolos darbuotojams, skolos biudžetui, skolos kitiems subjektams. Sukauptos mokėtinos sumos.
 13. Sąnaudų kompensavimo apskaita:
  • Sąnaudų kompensavimo atsiradimas;
  • Kompensatorių įsiskolinimas;
  • Kompensatorių atsiskaitymas;
  • Panaudotų lėšų atkūrimas.
 14. Pajamų ir pirkėjų skolų apskaita. Ekonominė veikla ir viešojo intereso tenkinimas:
  • Ekonominė veikla ir viešojo intereso tenkinimas;
  • Pardavimo PVM;
  • Pajamų grupės;
  • Pagrindinės veiklos pajamos (prekių pardavimo, paslaugų suteikimo, rinkliavų);
  • Kitos veiklos pajamos (nuomos, ilgalaikio turto pardavimo pelnas);
  • Finansinės-investicinės veiklos pajamos;
  • Pirkėjų skolų apskaita;
  • Duomenų apie pajamas ir gautinas sumas pateikimas finansinėje atskaitomybėje.
 15. Specialiųjų programų lėšų apskaita. Kitų lėšų apskaita:
  • Specialiųjų programų vykdymas;
  • Kitų lėšų gavimas ir lėšų gavimas iš kitų finansavimo šaltinių;
  • Tikrosios vertės rezervas;
  • Nuosavybės metodo įtaka;
  • Dalininko įnašas.
 16. Pinigų srautų apskaita:
  • Pinigų gavimas ir išmokėjimas banko sąskaitose, kasoje, per atskaitingus asmenis;
  • Banko sąskaitų atvaizdavimas buhalterinėje apskaitoje;
  • Lėšos bankų sąskaitose;
  • Palūkanos už lėšų turėjimą banko sąskaitose;
  • Tiesioginiai ir netiesioginiai pinigų srautai;
  • Finansavimo sumų, gautų ir išmokėtų pinigais, srautai;
  • Specialiųjų programų lėšų gavimas ir išmokėjimas;
  • Pagrindinės veiklos pinigų srautai;
  • Finansinės veiklos pinigų srautai;
  • Investicinės veiklos pinigų srautai;
  • Išmokos ir kasinės išlaidos;
  • Pinigų srautų ataskaitos sudarymas.
 17. Darbo užmokesčio apskaita. Pašalpų apskaita. Autorinių atlyginimų apskaita. Stipendijų apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita:
  • Darbo užmokesčio sudėtis ir apskaita;
  • Atostoginių kaupimai; atostogų ir atostoginių apskaičiavimas;
  • Kompensacijos darbuotojams;
  • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų; darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita;
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaita; darbo sutarties nutraukimas, nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos;
  • Pašalpų apskaita;
  • Stipendijų apskaita;
  • Autorinių atlyginimų apskaita;
  • Apmokėjimų tiekėjams, kurie veikia pagal verslo liudijimus arba pagal individualios veiklos pažymą, apskaita;
  • Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita;
  • Duomenų apie darbo užmokestį ir autorinius atlyginimus perkėlimas į SAM formas, VMI formas, finansinės atskaitomybės formas.
 18. Finansinės atskaitomybės sudarymas:
  • Finansinių ataskaitų rinkiniai:
  • Finansinių atskaitomybių rinkinių lygiai;
  • Reikalavimai finansinių ataskaitų rinkiniui (sudėtis, formos);
  • Finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminai, saugojimo terminai, atsakomybė.
  • Duomenų perkėlimas iš sąskaitų plano sąskaitų į finansinės atskaitomybės rinkinio formas.
 19. Duomenų įkėlimas į konsolidavimo sistemą:
  • Tarpusavio likučių derinimas, tarpusavio operacijų derinimas ir eliminavimas;
  • Pajamų grupavimas, sąnaudų grupavimas, turto grupavimas, sukauptų gautinų sumų grupavimas, įsipareigojimų grupavimas, sukauptų mokėtinų sumų grupavimas, nuosavybės grupavimas, finansavimo sumų grupavimas;
  • Praėjusių metų klaidų taisymų įkėlimas į finansinės atskaitomybės formas.
 20. Finansinė analizė:
  • Duomenų apie ilgalaikį turtą analizė;
  • Duomenų apie finansinį turtą analizė;
  • Duomenų apie atsargas analizė;
  • Duomenų apie pinigų srautus ir finansavimo sumas analizė;
  • Duomenų apie įsipareigojimus analizė;
  • Horizontalioji analizė;
  • Vertikalioji analizė;
  • Apyvartumo analizė.

  Dovana! Kiekvienas dalyvis gauna darbo pradžiai būtiną darbo įrankį – internetinės dokumentų duomenų bazės www.eblankai.lt modulio „Blankai“ prenumeratą 6 mėn. dovanų!