2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris suteikė daug laisvių įmonėms – pereita nuo valstybinio reguliavimo tam tikrais dokumentų rengimo, vidaus kontrolės priemonių nustatymo, grynųjų pinigų apskaitos ir kt. klausimais, leidžiant patiems ūkio subjektams pasirinkti ir tai įtvirtinti vidaus tvarkose. Tačiau didžioji dalis apskaitos dokumentų, ypač naudojamų pelno mokesčių apskaičiuoti, yra reglamentuoti poįstatyminiuose teisės aktuose.

Siekiant suvienodinti nuostatas su naujuoju FAĮ, 2022-05-01 įsigaliojo ir nutarimo Nr. 780 pakeitimai, kuriais  pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas: papildytos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo, nustatyti atvejai, kuomet ūkio subjektas gali nenaudoti sąskaitų faktūrų, atsisakyta nuostatų dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų klaidų taisymo.

2022-05-01  įsigaliojo nutarimas ,,Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų”, reglamentuojantis viešojo sektoriaus subjektų ir kitų subjektų, kurie yra perkančiosios organizacijos, pareigą teikti elektroninius finansinės apskaitos dokumentus. Minėti subjektai dokumentus turi priimti ir apdoroti naudodamiesi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Taigi, naujų teisės aktų tikslas:

 • Atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus;
 • Atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo;
 • Atsisakyti parašų dokumentuose;
 • Nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus;
 • Leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant originalus ir kt.

Taupant darbo laiką, aktualu sudaryti ir apskaityti tik tuos dokumentus, kurie yra būtini, drąsiai atsisakant perteklinių. Todėl būtina tiksliai žinoti koks teisės aktas nustato apskaitos sudarymo reikalavimus ir jų taikymą.

Finansų ministerija parengė atmintinę  “Dėl grynųjų pinigų operacijų”, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Svarbu paminėti, kad 2022-11-01 turėtų įsigalioti Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas, kuriuo numatyta griežčiau riboti asmenų tarpusavio mokėjimus grynaisiais pinigais.

Seminaro metu aptarsime pagrindinius pokyčius dokumentų sudarymo ir naudojimo tvarkose taip pat kai kurių buhalterinių dokumentų bei su buhalterijos veikla susijusių personalo dokumentų rengimo ir valdymo specifiką. Lektorės pasidalins rekomendacijomis, kaip efektyviai parengti vidaus tvarką dėl grynųjų pinigų apskaitos, kaip pakoreguoti apskaitos politiką.

Šis seminaras – teorija ir praktika apie apskaitos dokumentus.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (09:00-12:15 val.)

 • Teisės aktai, reglamentuojantys finansinės apskaitos dokumentus.
 • Ūkinės operacijos ir apskaitos dokumentai.
 • Mokesčiams apskaičiuoti naudojami dokumentai:
  • Prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo kvitas;
  • EKA kvitas;
  • Sąskaita faktūra ir PVM sąskaita faktūra;
  • Kreditiniai ir debetiniai dokumentai.
 • Laisvos formos dokumentai. Įrašai registruose.
 • Grynųjų pinigų judėjimo ir apskaitos dokumentai.
 • Kas pakeis buhalterinę pažymą?
 • Kokių perteklinių dokumentų ir ūkinių operacijų galima atsisakyti?
 • Dokumentų aprašymas įmonės vidaus tvarkose.

2 dalis. Lektorė Rasa Grigonienė (13:00-14:30 val.)

 • Dokumentų valdymo pakeitimai ir naujovės:
  • Naujausi dokumentų valdymo pakeitimai ir galimybės;
  • Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos;
  • Procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis;
  • Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę;
  • Įrašų rengimo ypatumai;
  • Dokumentų tvarkymo, apskaitos  ir saugojimo naujovės.
 • Elektroniniai dokumentai ir skaitmeninės kopijos:
  • Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje;
  • Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai;
  • Elektroninis parašas ir jo teisinė galia;
  • Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma.
 • Buhalterinių dokumentų valdymo specifika:
  • Buhalterinių bylų sudarymas, saugojimas, apskaita;
  • Elektroninių sąskaitų faktūrų teisinis reglamentavimas ir praktinis naudojimas;
  • Sąskaitų archyvavimas.
 • Personalo dokumentų valdymas:
  • Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.);
  • Ar reikalingi darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo įsakymai?
  • Efektyvus komandiruočių įforminimas;
  • Atostogų dokumentų įforminimas: kaip tai atlikti paprasčiau ir greičiau?