Finansinių ataskaitų rengimo procesas, nors ir atliekamas kiekvienais metais, tačiau visada kelia klausimų dėl nuolat besikeičiančių teisės aktų, bet ir dėl geopolitinės situacijos. Į ką svarbu atkreipti dėmesį rengiant finansines ataskaitas:

 • LR Įmonių atskaitomybės įstatymo taikymą.
 • Bendruosius finansinių ataskaitų parengimo reikalavimus ir dažniausiai pasitaikančias klaidas.
 • Įmonės padėties dėl karo veiksmų Ukrainoje bei kitų neapibrėžtumų atskleidimą aiškinamajame rašte.
 • Turto ir įsipareigojimų įvertinimą.
 • Aiškinamojo rašto svarbą.
 • Naujojo FAĮ praktinį taikymą. 
 • AVNT atrankos kriterijus finansinių ataskaitų kokybės stebėsenai 2022 metams. 
 • VMI kliento rizikingumo profilį. Ką reikia žinoti?
 • JANGIS – kokią informaciją privalome pateikti?
 • Pajamų natūra identifikavimo problematiką.

Seminaro metu taip pat aptarsime planuojamus teisės aktų pokyčius, tokius kaip:

 • Akcinių bendrovių įstatymo projektas – įstatinio kapitalo mažinimas, privilegijuotos akcijos ir privalomas akcijų pirkimas/pardavimas. Kokios galimybės atsiveria?
 • PVMĮ pakeitimo projektu siūloma patikslinti bendrą susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimą,
 • Naujos žemės vidutinės rinkos vertės nuo 2023-01-01. 
 • PMĮ projektas dėl 0% tarifo taikymo investiciniams projektams į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias technologijas, verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą. 

Seminaro metu bus išnagrinėti naujausi mokesčių ir apskaitos teisės aktų pakeitimai, darantys įtaką 2022 m. finansinei atskaitomybei, supažindinama su kitais aktualiais pakeitimais.

Temos:

 • Teisės aktai, darantys įtaką 2022 m. finansinės atskaitomybės sudarymui:
  • Finansinės apskaitos ir Įmonių atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2022 m. finansines ataskaitas.
  • Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų taikymas rengiant 2022 m. finansines ataskaitas.
  • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2022 m. finansinę atskaitomybę.
  • Finansinių ataskaitų stebėsena.
  • Vidaus tvarkos, įgyvendinant FAĮ įstatymo reikalavimus.
  • Akcinių bendrovių įstatymo įtaka finansinių ataskaitų rengimui.
  • Inventorizacijos dokumentacija ir parodymas apskaitoje.
  • Įmonės padėties dėl karo veiksmų Ukrainoje bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas aiškinamajame rašte.
  • Valstybės pagalbos priemonės ir jų apmokestinimas (pelno mokesčiu ir PVM) bei įtaka mokėtiniems dividendams.
  • Iš valstybės gautų finansinės paramos bei lengvatų apskaita ir parodymas finansinėse ataskaitose.
  • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas.
  • Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą.
  • Mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?
 • Aktualūs klausimai rengiant finansines ataskaitas:
  • Mokesčių administravimo įstatymas. Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Duomenų teikimo prievolės mokesčių administratoriui.
  • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas.
  • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas.
  • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
  • VMI kliento profilis.
  • VMI ankstyvojo perspėjimo sistema.
 • Ūkio subjektų stebėsena:
  • Atrankos kriterijai mokestiniams patikrinimams.
  • Darbo inspekcijos taikomi rizikingumo vertinimo kriterijai.
  • Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę.
  • JANGIS ir JADIS – kokią informaciją privalome pateikti?
 • Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Komandiruočių sąnaudos, kilnojamojo pobūdžio darbas.
  • Skolos ir beviltiškos skolos.
  • Neapmokestinamos pajamos.
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių).
  • Dividendų apmokestinimas 2022 m.
  • Atidėtų pelno mokesčių pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose.
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas.
  • Kainodara.
  • Mokestinių nuostolių perkėlimas.
  • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus.
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika.
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM tarifų taikymas 2022-2023 m.
  • Neapmokestinamosios pajamos.
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas (butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos.
  • Metinės GPM312 deklaracijos pildymas už 2022 m.
  • Galimi darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2023 m. (MMA, NPD pasikeitimai, komandiruočių sąnaudos, kompensacijos už kilnojamojo pobūdžio darbą panaikinimas, VSD skaičiavimas).
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais.
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymas.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM.
  • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos.
  • PVM ir metinė PVM deklaracija.
  • Elektroninė prekyba 2022 m., vieno langelio OSS sistema.
  • Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas 2022 m.
  • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo.
  • PVM naujovės nuo 2022 m. ES reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų.
  • Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų.
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais.