Viešosios įstaigos, kurios nuo 2019 m. pereina prie apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS, turėtų išnagrinėti viešojo sektoriaus apskaitos standartus, atlikti pasiruošimo darbus šiam perėjimui, parengti apskaitos politiką. Seminaro metu aptarsime, kaip tinkamai atlikti pasiruošimo procedūras ir pradinių duomenų įkėlimą į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

 

  • Apskaita pagal VSAFAS: pagrindai;
  • Buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimas;
  • Turto ir įsipareigojimų inventorizacija;
  • Sukaupimų formavimas;
  • Dalininko įnašo perkėlimas;
  • Finansavimo sumų likučių perkėlimas ir finansavimo sumų apskaita;
  • Pelno / nuostolių perkėlimas ir perkeltų likučių balansavimas;
  • Pradinių likučių įkėlimas į VSAKIS ir pirmos finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS parengimas. Likučių eliminavimas.