1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita pagal 12-ąjį VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikio materialiojo turto pirminis pripažinimas, įsigijimo savikainos nustatymas, registravimas apskaitoje ir nusidėvėjimas, nuvertėjimas, nuvertėjimo atkūrimas, vertinimas tikrąja verte, pardavimas, perdavimas, pergrupavimas, nurašymas. Finansinė nuoma (lizingas). Nekilnojamojo turto perdavimas VĮ Turto bankas valdyti, atnaujinti, parduoti. Atlygio Turto bankui apskaita.

2. Nematerialiojo turto apskaita
Nematerialiojo turto apskaita pagal 13-ąjį VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialiojo turto pirminis pripažinimas, įsigijimo savikainos nustatymas, amortizacija, vėlesnis turto vertinimas, eksploatavimo ir pagerinimo išlaidų apskaita.

3. Finansinio turto apskaita
Investicijų į ne viešojo sektoriaus subjektus apskaita pirminio pripažinimo ir vėlesnio vertinimo metu. Nuosavybės metodo taikymas.
Gautinų sumų apskaita pirminio pripažinimo ir vėlesnio vertinimo metu. Ilgalaikės ir per vienus metus gautinos sumos. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, gautinos finansavimo sumos. Gautinų sumų nuvertėjimas, nuvertėjimo atkūrimas, nurašymas.

4. Atsargų apskaita
Atsargų apskaita pirminio pripažinimo ir vėlesnio vertinimo metu. Atsargų įsigijimo savikaina, atidavimas naudoti, įvertinimas grynąja realizavimo verte, nuvertėjimo atkūrimas, atsargų perdavimas kitam viešojo sektoriaus subjektui, nurašymas.