Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė padeda teikti objektyvią ir išsamią informaciją. Remiantis šia informacija biudžetines įstaigas galima vertinti ne tik pagal tai, kaip jos kontroliuoja išlaidas, bet ir kaip efektyviai dirba įstaiga ir ar rezultatai pasiekiami finansiškai pagrįstais metodais. Įstaigos finansinės atskaitomybės parengimas yra didžiausias finansinių metų užbaigimo darbas, todėl buhalterijos ir finansų skyriui visą rengimo laikotarpį veiklos tikrai netrūksta.

Kad supaprastintų finansinės atskaitomybės už 2018 m. parengimo procesą ir duomenų sukėlimą į VSAKIS, seminare lektorė Natalja Kobzevienė detaliai nagrinės:

- Kaip teisingai pateikti finansinius duomenis finansinės atskaitomybės formose ir sutikrinti duomenų tarpusavio ryšius?

- Kaip teisingai aprašyti esmines apskaitos klaidas aiškinamajame rašte ir parengti kokybišką aiškinamojo rašto formą?

- Kaip efektyviausiu būdu suderinti operacijas ir likučius su įstaigos partneriais?

- Kokios didžiausios techninės naujovės keliant finansinius duomenis į VSAKIS?

 

1. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas:
• Naujų viešojo sektoriaus subjektų įtraukimas į konsolidavimo procesą;
• Viešųjų įstaigų FAR pateikimas;
• Tarpusavio operacijų derinimas;
• Finansinės ataskaitos ir aiškinamojo rašto formos;
• Pagrindiniai konsolidavimo principai;
• Turto rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
• Finansavimo sumų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
• Įsipareigojimų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje, finansinės nuomos įkėlimas;
• Grynojo turto rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje, konsoliduotas grynasis turtas;
• Pajamų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
• Sąnaudų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
• Amortizuotos savikainos ir diskontuotos vertės skaičiavimas.

2. Finansinių ataskaitų rinkinio analizė:
• Duomenų, pateiktų finansinės atskaitomybės formose, tarpusavio ryšių patikrinimas;
• Esminių klaidų, aprašytų aiškinamajame rašte, įvertinimas.

• Duomenų eliminavimas.

 

3. Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų įkėlimas į konsolidavimo sistemą:
• Operacijų ir likučių derinimas su partneriais;
• Duomenų įvedimas į formas;
• Duomenų eliminavimas;
• Praeitų metų klaidų taisymas;
• Aiškinamojo rašto duomenų įkėlimas;
• Įkeltų duomenų analizė.

4. Papildomos informacijos įkėlimas:
• Panaudos sutarčių;
• Nuomojamo turto;
• Pasirašančių asmenų;
• Kitų šaltinių finansavimo sumų davėjų;

5. 2018 metais priimti norminių aktų pakeitimai, kurie turi įtakos finansinės atskaitomybės parengimui:
• Finansų kontrolės įgyvendinimas, kai viešojo juridinio asmens apskaita organizuojama centralizuotai;
• Buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių taikymas;
• Veiklos ataskaitos parengimas;
• Naujų subjektų, kurie perėjo prie apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS, įtraukimas į konsolidavimą;
• Ataskaitų rinkinių auditas;
• Ataskaitų rinkinių pateikimo terminai;
• Finansinės atskaitomybės pasirašymas.

Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.